Službeno priopćenje ustanove za oglašavanje u tisku i Pravilnik o oglašavanju objavljeni u Narodnim novinama

agencija za tisak
agencija za tisak

Službeno priopćenje Ustanove za oglašavanje u tisku i Uredba o oglašavanju, koja objavljuje Narodne novine od 01. veljače 2023. pod brojem 32091, postala je zakon. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 01.04.2023., internet stranice s vijestima moći će generirati oglašavanje i prihod od oglašavanja od Agencije za oglašavanje u tisku nakon što ispune mjesečni prosjek prometa koji određuju pokrajine, uvjeti zapošljavanja osoblja i vremena čekanja.

Propisi koji stupaju na snagu su sljedeći:

  1. Uredba o izmjenama i dopunama Pravilnika o oglasnom portalu Tiskovne agencije za oglašavanje
  2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Ustanovi za oglašavanje u tisku
  3. Službeno priopćenje i Pravilnik o oglašavanju
  4. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primanju i distribuciji službenih priopćenja i oglasa u elektroničkom okruženju

Uredba o izmjenama i dopunama Pravilnika o oglasnom portalu Tiskovne agencije za oglašavanje

ČLANAK 1- 12 / 12 / 2020 Priopćenje Agencije za tisak objavljeno u Narodnim novinama pod brojem 31332 portal Izraz "u novinama" u prvom stavku članka 1. Uredbe zamijenjen je izrazom "novine i internet stranice s vijestima".
ČLANAK 2- U prvom stavku članka 3. iste Uredbe, „2 NCI” promijenjen je u “2, 45/A”.
ČLANAK 3- Naslov članka 5. iste Uredbe je promijenjen i glasi: „Obveza objave u novinama i internet stranicama s vijestima“ te je prvi stavak izmijenjen kako slijedi.
„(1) U skladu s odredbama Zakona, Predsjedničkim ukazom, podzakonskim aktima i drugim zakonskim propisima, službene objave objavljene u novinama i na internetskim stranicama s vijestima u skladu sa Zakonom br. na portalu također je objavljeno.”
ČLANAK 4- Ista Uredba 6 th Prvi stavak članka 4. mijenja se i dopunjuje kako slijedi.
“(1) Objava u skladu s bilo kojom zakonskom odredbom na portalu službena priopćenja koja su dužna objaviti, priopćenja portala Osim toga, može se objaviti putem Agencije u novinama ili internet stranicama koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa, prema tarifi utvrđenoj u okviru trećeg stavka. Postupke i načela u vezi s objavom ovih priopćenja utvrđuje Upravni odbor.”
ČLANAK 5- Ista Uredba 7 NCI Izraz "Najava na stranicama novina" u prvom stavku članka je promijenjen u "Najava".
ČLANAK 6- 7. iste Uredbe NCI Sljedeći članak je dodan nakon članka.
"Oglas na portalu besplatne službene objave
ČLANAK 7/A- (1) Sukladno zakonu, predsjedničkom dekretu i propisima, priopćenja institucija i organizacija povezanih s Predsjedništvom, ministarstava, povezanih, povezanih ili srodnih institucija i organizacija te drugih institucija i organizacija, koje su obvezne biti objavljeni na vlastitoj web stranici, također su najavljeni. na portalu objava je obavezna. Reklama ovih oglasa na portalu Za objavu se ne naplaćuje naknada.
(2) Službene objave, objave u okviru članka 2004. Zakona o ovrsi i stečaju br. 114. na portalu Objavljuje se besplatno.”
ČLANAK 7- Iza riječi "treće osobe" u prvom stavku članka 10. iste Uredbe dodan je izraz "ne smije kopirati, objaviti, dati objaviti" i stavak XNUMX. u istom članku.
"(2) Podvrgavanje komercijalnih aktivnosti onih navedenih u prvom stavku podliježe dopuštenju Vlasti."
ČLANAK 8- Članak 11 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.
“ČLANAK 11- (1) U slučajevima kada nema odredbe u ovoj Uredbi; Zakon br. 195, Tarifa cijena službenog oglašavanja za odgovarajuću godinu, Uredba o ustanovama za oglašavanje u tisku, Uredba o službenom oglašavanju i oglašavanju, Uredba o kupnji i distribuciji službenih oglasa i oglasa u elektroničkom okruženju, odluke Glavne skupštine Ustanove i druge relevantne zakonske odredbe.
ČLANAK 9- Ova Uredba 1 / 4 / 2023 stupa na snagu dana.
ČLANAK 10- Odredbe ovog Pravilnika izvršava ravnatelj Ustanove za oglašavanje u tisku.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Ustanovi za oglašavanje u tisku

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBJAVI ZA MEDIJE

ČLANAK 1- 12 / 12 / 1997 Stavak izvan snage stavljen je dio drugi i članak 23198. Uredbe o Ustanovi za oglašavanje u tisku objavljene u »Narodnim novinama« od 113 pod brojem XNUMX.
ČLANAK 2- Ova Uredba 1 / 4 / 2023 stupa na snagu dana.
ČLANAK 3- Odredbe ovog Pravilnika izvršava ravnatelj Ustanove za oglašavanje u tisku.

Službeno priopćenje i Pravilnik o oglašavanju

SLUŽBENA OBJAVA I PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU

PRVI DIO

Opće odredbe

POGLAVLJE 1

Preliminarne odredbe

cilj

ČLANAK 1- (1) Svrha ove Uredbe je odrediti kvalifikacije i dužnosti časopisa u kojima će se objavljivati ​​službeni oglasi i oglasi te osigurati njihovu distribuciju bez ikakvih razlika u mišljenjima i sudskoj praksi.

djelokrug

ČLANAK 2- (1) Ovom Uredbom uređuju se djelokrug, distribucija, objava službenih priopćenja i oglasa, pravo objavljivanja službenih priopćenja i oglasa, dužnosti i ovlasti posrednika, kvalifikacije i dužnosti časopisa koji će objavljivati ​​službene priopćenja i oglase te odredbe o postupcima i načelima kontrole.

(2) Osim izdanja novinskih i foto agencija, industrijski digital strojevi Osim uredskog pribora, uredskih, stolnih ili prijenosnih digitalnih tiskarskih strojeva, računalnih pisača, uređaja za umnožavanje i fotokopirnih strojeva, objavljenih ili reproduciranih ili objavljenih u sveskama kao što su enciklopedije, bilteni i zastarjele publikacije te službene objave i oglasi bez obzira na njihovu definiciju, kvalitetu i količinu. U uvjeta prava na objavu, odredbe ove Uredbe ne odnose se na bilo koji digitalni medij koji nema značajku internetske stranice s vijestima, uključujući web stranice novinskih i fotografskih agencija.

(3) Uprave iz djelokruga središnje države, lokalne uprave, ustanove socijalne sigurnosti, državna gospodarska poduzeća, poduzeća s javnom pravnom osobnošću i povezana društva u kojima više od polovice kapitala pripada tim ustanovama, novine i internetske stranice s vijestima koje pripadaju druge ustanove osnovane zakonom ili predsjedničkim dekretom ili njihove podružnice nema pravo objavljivanja službenih priopćenja i nema službenih priopćenja u periodičnim publikacijama koje izdaju stručne novinske organizacije posebno za ramazan i kurbane i državne praznike.

(4) Odredbe prvog dijela ove Uredbe odnose se na osobe koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja ili oglasa te na sve časopise koji su zatražili objavu.

podrška

ČLANAK 3- (1) Ova Uredba, 2 / 1 / 1961 Izrađen je na temelju članaka 195., 34., 35., 36/A, 45. i privremenog 53. Zakona o ustrojstvu tiskovno-promidžbenih ustanova pod brojem 9.

definicije

ČLANAK 4- (1) u ovoj Uredbi;

a) Tiskovna kartica: 13 / 6 / 1952 Kao rezultat rada podložnog Zakonu o uređenju odnosa između službenika i namještenika u tiskovinskoj struci br. 5953 od 9., 6 Zakona o tisku br. 2004 od 5187. NCI Osobna iskaznica izdana sukladno podstavku (n) stavka prvoga članka,

b) Glavni trgovac: Osnovan u svrhu distribucije novina, zaposlenika, vozila i tehnike oprema Podtrgovac, ako postoji, primjeraka primljenih od novina, prema ugovoru, s fizičkim uvjetima ili poslovnica koja isporučuje izravno krajnjim trgovcima, ako ne,

c) Karenca: Razdoblja utvrđena prema relevantnim člancima ove Uredbe kako bi časopisi stekli pravo objavljivanja službenih priopćenja ili oglasa,

ç) Časopis: Časopisi koji su podnijeli zahtjev za objavu službenih oglasa ili imaju pravo objavljivati ​​te oglase, čiji je period izlaženja između najmanje tjedno i najviše tri mjeseca, a obuhvaćeni su petim dijelom ove Uredbe,

d) Izravni promet: Promet koji se stvara upisivanjem naziva domene internetske stranice s vijestima izravno u internetski preglednik bez ikakvog preusmjeravanja,

e) Račun: 4 / 1 / 1961 Račun izdan u skladu sa Zakonom o poreznom postupku od 213.

f) Intelektualni radnik: Osoba koja intelektualno radi u poslovnim djelatnostima vezanim za tisak i radiodifuziju,

g) Novine: Široko rasprostranjene, regionalne ili lokalne novine koje su zatražile ili imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja i oglasa,

ğ) Glavna skupština: Glavna skupština Ustanove za oglašavanje u tisku,

h) Indikator: Broj koji određuje mjesečnu kvotu službenog oglašavanja novina i internetskih stranica s vijestima koje objavljuju službene oglase,

ı) Sadržaj: Svi vizualni, zvučni ili pisani elementi u periodici,

i) İLANBİS (Informacijski sustav oglašavanja): Sustav u kojem se službene objave i oglasi elektroničkim putem primaju od oglašivača, njihova distribucija časopisima i provode se postupci u vezi s kvalifikacijama i dužnostima koje periodičnim izdanjima nameće Glavna skupština ,

j) Najava portal: Internetska stranica na kojoj se nude usluge oglašavanja i objavljivanja oglasa, a sastoji se od naziva domene „ilan.gov.tr” koja pripada Agenciji za oglašavanje u tisku i njezinih poddomena,

k) Potpis: rukom pisani ili sigurni elektronički potpis,

l) Internetska stranica s vijestima: Internetska stranica s vijestima koja se nalazi unutar granica Turske, osnovana za predstavljanje vijesti i sadržaja komentara na Internetu, objavljivanje svog sadržaja korištenjem raznih multimedija, čije kvalifikacije i dužnosti utvrđuje Generalna skupština, a povezane su s na objavu službenih priopćenja i oglasa,

m) Radni dan: 17 / 3 / 1981 Prema odredbama Zakona br. 2429 o državnim praznicima i općim praznicima, dani koji su praznici i radni dani osim subote i nedjelje,

n) Kategorija: Uvjeti za objavu službenog priopćenja i klasifikacija koja je temelj za njegovu distribuciju,

o) upravljačka ploča: Odbor osnovan radi nadzora ispunjavaju li periodične publikacije koje se odnose na objavu službenih priopćenja i oglasa pravodobno i potpuno obveze propisane ovom Uredbom,

ö) Institucija: Ustanova za oglašavanje u tisku,

p) Pomak: Odražavanje službene objave iz novina ili internetskih stranica s vijestima u iznosu koji odgovara službenoj kvoti za objave za razdoblja u kojima su prekršeni uvjeti koje je utvrdila Glavna skupština, na druge novine ili internet stranice s vijestima koje imaju pravo objaviti u istoj publikaciji ili kvotnom mjestu, razmjerno svojim pokazateljima,

r) Suspenzija prava na objavu službenog priopćenja: Ako se povrijede uvjeti koje je utvrdila Glavna skupština i utvrdi se da se takvo stanje nastavlja, ne daje se službeno priopćenje dok se povreda ne otkloni,

s) Broj pregleda stranica: Broj koji izražava ukupni broj pregleda stranica koje su napravili posjetitelji internet stranice s vijestima,

ş) Trgovac na krajnjoj točki: Prodajno mjesto, također poznato kao prodaja na šalteru u sektoru tiskanih medija, koje nudi primjerke novina koje isporučuje glavni distributer ili podprodavač čitatelju na način da ih lako može nabaviti,

t) Periodične publikacije: novine, časopisi i internet stranice s vijestima koje podnose izjave u skladu sa Zakonom br. 5187 i imaju kvalifikacije navedene u ovoj Uredbi,

u) Podzastupnik: Osnovan u svrhu distribucije novina, zaposlenika, vozila i tehnike oprema Isporuka primjeraka novina koje je glavni trgovac poslao krajnjim trgovcima, noseći fizičke uvjete s tvrtkom; gradu, županiji ili regiji glavnom trgovcu povezano poslovanje,

ü) Pojedinačni posjetitelj: posjetitelj koji se prijavljuje na stranicu s vijestima s iste IP adrese i broji se samo jednom,

v) Naknada: Iznos službenog priopćenja koji odgovara kvoti službenih priopćenja za razdoblja u kojima su novine ili internetske stranice s vijestima imale pravo objavljivanja iako su bile uskraćene za objavljivanje, oduzima se od ostalih novina ili internetskih stranica s vijestima koji imaju pravo objavljivanja u istoj publikaciji ili kvotnom mjestu, razmjerno relevantnim novinama ili internetskim stranicama s vijestima. koje će se odraziti na stranici s vijestima,

y) Predstavnik pravne osobe: U slučaju da je vlasnik publikacije pravna osoba, stvarna osoba koju među rukovoditeljima odredi ovlašteni odbor te pravne osobe u skladu sa Zakonom br. 5187,

z) Samo objavljivanje oglasa: Časopisi koji su zatražili objavljivanje samo službenih oglasa i ispunjavaju uvjete iz petog dijela,

aa) Široko rasprostranjene novine: dnevne novine koje izdaje jedna tiskovna organizacija s istim imenom i koje se distribuiraju i nude na prodaju u najmanje 70% zemlje, u najmanje jednoj pokrajini u svakoj zemljopisnoj regiji,

bb) Pravo objavljivanja: Imati pravo objavljivanja službenih priopćenja ili oglasa,

cc) Dan objave: Datum napisan na stranicama i oznakama novina, te vrijeme između 00.00 i 23.59 za svaki dan na internet stranicama s vijestima,

çç) Vlasnik emitiranja: Fizička ili pravna osoba navedena u izjavi danoj u skladu sa Zakonom br. 5187,

dd) Vrsta publikacije: Koje su od uobičajenih, regionalnih ili lokalnih vrsta publikacija navedenih u izjavi danoj u skladu sa Zakonom br. 5187, novine i časopisi u opsegu,

ee) Mjesto izdavanja i kvote: Prema izjavi danoj u skladu sa Zakonom br. 5187, mjesto izdavanja u članku 31. za novine; kvota mjesta utvrđena u članku 53. za internet stranice s vijestima,

ff) Lokalne novine: novine koje izlaze svakodnevno ili najmanje dva dana u tjednu, distribuiraju se i prodaju tiskanjem u jednom naselju,

gg) Upravni odbor: Upravni odbor Press Advertisement Agency,

izraz bi.

Drugi dio

Oglasi i reklame

službene objave

ČLANAK 5- (1) Unutar područja primjene ove Uredbe;

a) Obavijesti koje je obvezna objaviti sukladno zakonu, predsjedničkom ukazu, statutu ili uredbi,

b) Oglasi koji nemaju karakter oglasa uprava iz djelokruga središnje države, lokalnih uprava, ustanova socijalnog osiguranja, sveučilišta, komora i robnih burzi, sindikata, odvjetničkih komora, državnih gospodarskih poduzeća, organizacija čiji kapital više od polovice pripada javnopravnim osobama i njihovim povezanim društvima,

službeno je reklama.

(2) Priopćenja koja su obvezna davati privatne udruge u okviru podstavka (a) stavka XNUMX. ne smatraju se službenim priopćenjima.

službeni oglasi

ČLANAK 6- (1) Oglasom se smatra sadržaj objavljen u vizualnom, auditivnom ili pisanom obliku u periodici u svrhu stjecanja materijalne ili moralne koristi kao što je stjecanje popularnosti nečega ili ideje ili u promidžbene svrhe.

(2) Službeni oglasi, 195. Zakona br. 42 NCI To su oglasi koje periodičnim publikacijama daju odjeli i organizacije navedeni u podstavku (b) prvog stavka članka 5. ove Uredbe, druge ustanove osnovane zakonom ili predsjedničkim dekretom ili njihove podružnice.

(3) Službeni oglasi objavljuju se putem Agencije u časopisima koji imaju pravo objavljivanja službenih oglasa, prema izboru oglašivača.

(4) Vijesti, slike, video zapisi, tekstovi i slično koji su oglasi ili oglasi. oklijevati Navedeno je da se radi o oglasu ili reklami bez napuštanja prostora.

Posredničko zaduženje za službene objave i reklame

ČLANAK 7- (1) Ustanova osigurava da službena priopćenja i oglasi, periodična izdanja koja imaju pravo izdavanja i priopćenja Ustanove na portalu posreduje u njegovoj objavi.

(2) Ustanova prima posebne oglase i oglase. Objavljivanje, objavljivanje i posredovanje posebnih oglasa i oglasa besplatno je u okviru Zakona br. 195 i odredbi ove Uredbe.

Popis periodike

ČLANAK 8- (1) Popis koji sadrži nazive časopisa u kojima se mogu objavljivati ​​službene objave i oglasi te druge podatke koje smatra potrebnima, Ustanova objavljuje svakog posljednjeg radnog dana u mjesecu na svojim internetskim stranicama.

(2) Podaci kao što su stjecanje ili prestanak prava na objavu službenih priopćenja, ponovno stjecanje tog prava, prestanak prava na objavu službenih priopćenja i oglasa te promjena naziva ili naziva domene uključeni su u popis.

(3) Na popisu su prikazane i novine i internet stranice koje su u razdoblju čekanja za stjecanje prava na objavu službenih oglasa.

TREĆI DIO

Službeno priopćenje i pravo na objavu oglasa

Pravo objave službenih priopćenja

ČLANAK 9- (1) Pravo objavljivanja službenih oglasa imaju novine i internetske stranice koje u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju svoje kvalifikacije i obveze u skladu s postupcima i načelima utvrđenim prema kategorijama u ovoj Uredbi.

Pravo na objavu službenih oglasa

ČLANAK 10- (1) Časopisi koji traže samo objavu službenih oglasa stječu to pravo ako u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju svoje kvalifikacije i obveze u skladu s postupcima i načelima iz ove Uredbe. Na periodiku se primjenjuju odredbe petog dijela u pogledu prava na objavljivanje službenih oglasa.

(2) Pravo na objavu službenih oglasa imaju i novine i internet stranice koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa ili su na čekanju za ostvarivanje tog prava. Prestaje i pravo na objavu službenih oglasa novina i internet stranica čije pravo na objavu službenih oglasa također prestaje.

(3) Službeno reklamiraju publikacije koje izdaju posebno za ramazan i kurbanske praznike profesionalne novinarske organizacije s najvećim brojem novinarskih iskaznica i njihove nadređene organizacije u pokrajini u kojoj se nalaze.

Uvjeti za stjecanje prava na objavljivanje

ČLANAK 11- (1) Da bi časopisi stekli pravo na izdavanje;

a) Izrada potpisane, službene objave i oglasa ili zahtjeva za objavu samo oglasa, uz jasno navođenje mjesta objave ili kvote,

b) prema njihovom zahtjevu, imaju odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika i druge uvjete i kvalifikacije koje je utvrdila Glavna skupština, prihvaćaju i ispunjavaju dodijeljene dužnosti u roku,

c) dovršetak razdoblja čekanja koja im je određena ispunjavanjem uvjeta iz ovoga članka,

mošt.

Određivanje dokumenata koji se šalju instituciji

ČLANAK 12- (1) Glavna uprava ovlaštena je odrediti dokumente koji se traže u okviru ove Uredbe.

Obavijesti Ustanovi

ČLANAK 13- (1) Unutar opsega ove Uredbe, informacije i dokumenti koji se šalju Instituciji putem İLANBİS-a; Ne može biti lažan ili obmanjujući, ne daje stečena prava u navedenim stvarima i ne predstavlja pretpostavku točnosti ili stvarnosti u pogledu informacija koje sadrži.

POGLAVLJE ČETIRI

Transakcije vremena čekanja

Vrijeme čekanja

ČLANAK 14- (1) Za stjecanje prava na objavu službenih priopćenja i/ili oglasa periodika podliježe karenciji određenoj u odgovarajućim dijelovima ove Uredbe.

Određivanje datuma početka karence

ČLANAK 15- (1) Tiskovine ili internetske stranice dužne su zatražiti reviziju najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana kada je njihov zahtjev za objavu službenog priopćenja evidentiran u Agenciji. Datum početka razdoblja čekanja određuje se kao datum na koji se utvrdi da je, kao rezultat revizije ili ispita koji će izvršiti Glavna uprava na zahtjev, utvrđeno da ima uvjete i kvalifikacije navedene u odredbama ove Uredbe u vezi s objavljivanjem ili kvotnim mjestom.

Obveze tijekom karence

ČLANAK 16- (1) Novine ili internet stranice koje podliježu počeku za stjecanje prava na objavu službenog oglasa ne mogu objaviti službeni oglas prije isteka tog roka. U protivnom se primjenjuju sankcije propisane Zakonom br. 195.

(2) U skladu s intervalom objavljivanja navedenim u izjavi danoj u skladu sa Zakonom br. 5187, novine unutar razdoblja čekanja; S druge strane, internetske stranice s vijestima moraju biti objavljene na način da ispunjavaju zahtjeve u pogledu pristupačnosti utvrđene ovom Uredbom, a novine i internetske stranice s vijestima moraju imati sve druge potrebne kvalifikacije i ispunjavati dodijeljene zadatke.

(3) Međutim, odredba stavka 113. članka XNUMX. o novinama ili internetskim stranicama unutar karence primjenjuje se prema datumu početka karence umjesto kalendarske godine.

ODJELJAK PET

Opće kvalifikacije novina i internetskih stranica s vijestima koje se odnose na objavljivanje službenih priopćenja

djelokrug

ČLANAK 17- (1) U ovom odjeljku uređuju se opći uvjeti koje utvrđuje Glavna skupština za stjecanje i nastavak prava na objavljivanje službenih priopćenja novina i internetskih stranica.

Zahtjevi za sastav

ČLANAK 18- (1) Novine i internet stranice s vijestima dužne su zaposliti stručnjake za javno mnijenje u broju i na dužnostima navedenim u drugom i trećem odjeljku.

(2) Intelektualni radnici koji će biti prikazani u osoblju;

a) Sklapanje ugovora o radu u pisanom obliku i na puno vrijeme u skladu sa Zakonom br. 5953,

b) Isplata njihovih plaća u cijelosti i na vrijeme u skladu s njihovim ugovorima tijekom cijelog dana i cijelog mjeseca,

c) Oni zapravo obavljaju posao u zamjenu za svoje dužnosti navedene u njihovim ugovorima,

ç) Obavijesti Institucije socijalnog osiguranja, premije i obračunati porezi u vezi s njihovim plaćama daju se unutar zakonskog roka iu potpunosti,

d) da se ne bave komercijalnim poslom koji će im koristiti i da se ne bave bilo kojom drugom djelatnošću osim novinarske profesije,

e) Stanovanje u izdanju ili kvotnom mjestu novina ili internet stranice za koje rade,

to je obavezno.

(3) Osim odgovornog voditelja, ostali intelektualni radnici, koji borave unutar teritorijalnih granica iste pokrajine i susjednih pokrajina, uzimajući u obzir udaljenost između mjesta izdavanja ili kvote novina ili internetske stranice s vijestima i mjesta prebivališta i sredstava javnog prijevoza, emitiranja ili kvote. Mogu boraviti izvan mjesta prebivališta. U takvim slučajevima Nadležno tijelo odlučuje je li moguće zadaću izvršavati u skladu sa svrhom i kontinuirano. Najviše dva stručnjaka za javno mnijenje u 1. i 2. kategoriji internetskih stranica s vijestima; 3., Za one koji su u 4. i 5. kategoriji nije potreban uvjet stanovanja na kvotnom mjestu za idejnog radnika. Pri određivanju mjesta prebivališta kao osnova se uzima prva adresa stanovanja u evidenciji Centralnog sustava upravljanja stanovništvom (MERNIS).

(4) U slučaju otkaza pisanog ugovora o radu intelektualnog radnika koji radi na osoblju od strane poslodavca ili intelektualnog radnika, datum otkaza je 5953., 5. i 6. Zakona br. 7. NCI utvrđuje u skladu s člancima.

Oni mogu biti u sastavu

ČLANAK 19- (1) Intelektualni radnici koji se mogu uključiti u radni odnos moraju imati najmanje jednu od sljedećih kvalifikacija i uvjeta:

a) Završiti komunikacijske fakultete institucija visokog obrazovanja ili komunikacijske odsjeke drugih fakulteta ili imati ekvivalentnu diplomu koju prihvaća Vijeće za visoko obrazovanje.

b) Da ima novinarsku iskaznicu kao intelektualni radnik.

c) Da ima najmanje 6 mjeseci rada u medijima bez prekida, pod uvjetom da je završio komunikološke smjerove strukovnih škola i da taj rad potvrđuje.

ç) Da je radio u medijima ukupno 5953 mjeseci, od čega najmanje 6 mjeseci neprekidno, u skladu sa zakonodavstvom o socijalnom osiguranju u okviru Zakona br.

d) Da je radio u skladu sa zakonodavstvom o socijalnom osiguranju u okviru Zakona br. 6 o intelektualnim radnicima ukupno 15 mjeseci, od kojih je najmanje 5953 mjeseci neprekidno, i da je potvrdio ovaj rad.

e) da je radio u informativnim službama javnih glasila ukupno 6 mjeseci, od čega najmanje 15 mjeseci neprekidno, prema javnopravnom statusu i da je taj rad potvrdio.

(2) Ograničeno na one zaposlene kao pisci i idejni radnici. 22 / 5 / 2003 Uvjeti navedeni u prvom stavku ne traže se za one koji se smatraju invalidima prema Zakonu o radu br.

Oni neće biti na popisu.

ČLANAK 20- (1) Ovlaštenik koncesije za novine i internetske novinske stranice ili, ako postoji, predstavnik pravne osobe određen u skladu s odredbama Zakona br. 5187. kolektivni partneri trgovačkih društava, komanditna društva običnih ograničenih društava, komanditni partneri komanditnih društava čiji je kapital podijeljen na udjele, dioničari podružnice opreme, ograničen ortaci i direktori društva koji zastupaju društvo u društvima, ortaci ovlašteni za zastupanje društva u dioničkim društvima te članovi upravnog i nadzornog odbora; Ne mogu sudjelovati u intelektualnom osoblju svojih ili drugih publikacija.

(2) Majka, otac, bračni drug, biološka i pastorčad stvarne osobe vlasnika novina i internetskih stranica vezanih uz objavu službenih priopćenja te članovi organa upravljanja ili nadzora pravnih osoba, njihovi usvojenici djeca, roditelji supružnika, djelatnici odgovarajućih novina i internetske stranice s vijestima, ne mogu se održati. Međutim, odredba ovog stavka neće se primjenjivati ​​na osobe koje ispunjavaju uvjet diplomiranja naveden u podstavku (a) prvog stavka članka 19. i na rođake koji imaju novinarsku iskaznicu kao intelektualni radnici.

Zaposlenici više časopisa

ČLANAK 21- (1) Ako je intelektualni radnik prijavljen u rad više novina i internetskih stranica vezanih uz objavu službenih priopćenja, bit će primljen u rad samo jednoga od njih. Evidencija institucija socijalne sigurnosti, ugovori i drugi dokumenti uzimaju se kao osnova za ove transakcije.

Obaveza obavještavanja osoblja

ČLANAK 22 – (1) Novine i internet stranice s vijestima dužne su Agenciji putem İLANBİS-a dostaviti informacije i dokumente u vezi sa zapošljavanjem, promjenom naslova, otkazom, porezima i doprinosima osiguranja intelektualnih radnika u svom osoblju, najkasnije u roku od 3 radna dana. nakon završetka ovih transakcija.

sadržaj

ČLANAK 23- (1) U sadržaju novina i internetskih stranica prema broju kategorija i pokazatelja;

a) objavljivati ​​sve vrste tekstova na turskom jeziku osim posebnih najava i oglasa,

b) Ostali članci, kao što su vijesti, kolumne, članci, komentari, istraživanja, intervjui i slike, vizualni materijali, fotografije o političkim, gospodarskim, kulturnim, umjetničkim, društvenim, časopisnim i sportskim temama koje se tiču ​​publikacije ili mjesta kvote i njezine okruženju, pod uvjetom da su izvorni i ažurni, da sadrže grafike, crtane filmove i slično,

c) ne ponavljaju se ažurni radio-televizijski prijenosi, dežurne ljekarne, ekonomske tablice, mjesta za zabavu, vremenski uvjeti i slično, te sadržaji poput zagonetki i astrologije,

ç) Vizualni sadržaj treba biti relevantan i proporcionalan tekstovima vijesti, te mora biti uređen u skladu s ustaljenom praksom u tisku,

d) U naslovima, sadržaj vijesti nije skrenut, obmanjujući ili stvara proturječnosti,

e) Dvije trećine površine novina i dnevnih brojeva vijesti na internet stranicama čine sadržaji navedeni u podstavku (b); Vijesti intelektualnih djelatnika prikazanih u svom osoblju i zaposlenika književnika u najmanje jednoj šestini svog sadržaja trebaju imati vlastite kolumne, pod uvjetom da to bude najmanje dva puta u 7 dana,

Ona je obavezna.

(2) Novine i internet stranice s vijestima mogu uključivati ​​i sadržaje na drugim jezicima, pod uvjetom da su prevedeni na turski jezik.

(3) Novine i internetske stranice s vijestima obvezne su potpune, točne i pravovremene objave službenih priopćenja i oglasa, kao i poduzimanja potrebnih mjera opreza za njihovu laku čitljivost.

Zemljopisna uporaba

ČLANAK 24- (1) U sadržaju novina i internetskih stranica s vijestima;

a) Određivanje intelektualnog radnika koji posjeduje sadržaj koji proizvode osobe navedene u osoblju,

b) Korištenje podrijetla relevantnih institucija i organizacija u priopćenjima, izjavama i biltenima koje pripremaju javne ustanove, organizacije, ustanove, općine i njihove podružnice, druge jedinice lokalne samouprave, političke stranke, nevladine organizacije i sl.,

c) naznaku relevantne osobe ili novinske agencije u vijestima dobivenim plaćanjem tantijema ili pretplate, ovisno o ugovoru,

ç) Korištenje riječi centar vijesti u slučajevima kada informacije prikupljaju, sastavljaju i saopćavaju intelektualni radnici,

to je obavezno.

(2) Sadržaj se može prenositi putem interneta, iz periodičnih ili neperiodičnih izdanja, uz uvjet da je kao izvor izvora naveden naziv i drugi potrebni podaci, a ne veći od 10% broja vijesti ili površine.

(3) Može se uključiti do 30% svake vijesti ili kolumne izravno prenesene bilo kojom metodom ili oblikom. Prijenosi napravljeni na ovaj način ne smatraju se izvornim sadržajem.

(4) U citiranom sadržaju, 5 / 12 / 1951 U skladu s relevantnim odredbama Zakona o intelektualnim i umjetničkim djelima od i 5846, naziv citirane publikacije i drugi potrebni podaci jasno su naznačeni.

Sličnost u sadržaju

ČLANAK 25- (1) Slični sadržaji ne mogu se objavljivati ​​u dva ili više časopisa na istom ili različitim mjestima. Pri utvrđivanju sličnosti ne uzimaju se u obzir ugovoreni sadržaji.

(2) Ako dva ili više časopisa kontinuirano imaju sličan sadržaj, službenu najavu i oglas daje samo jedna od publikacija. U tom slučaju, ako je vlasnik publikacije ista osoba, ta osoba odabire publikaciju koju će najavljivati ​​i reklamirati. Ako su vlasnici časopisa različite osobe, pravo izdavanja ima ono izdanje koje dokaže da posjeduje pravo korištenja sličnog sadržaja.

Promjena naziva novina i naziva domena internet stranica s vijestima

ČLANAK 26- (1) Nazivi novina i nazivi domena internetskih novinskih stranica ne smiju se sastojati od riječi ili kratica koje bi mogle biti u suprotnosti s općim moralnim shvaćanjima i javnim poretkom.

(2) Internet stranice s vijestima ne mogu zahtijevati promjenu naziva domene ako je rješenje o blokiranju pristupa izdano od strane nadležnih tijela.

(3) Ako novine žele promijeniti svoje nazive i nazive domena internetskih stranica s vijestima, svoje zahtjeve s novim nazivima ili nazivima domena šalju Agenciji u potpisanom obrascu.

(4) Ako Upravni odbor na temelju pregleda zaključi da je naziv ili naziv domene u skladu sa prvim stavkom, dopušta promjenu.

(5) Novine i internetske novinske stranice mogu koristiti svoje nove nazive ili nazive domena uz uvjet da o tome obavijeste Agenciju najmanje 3 radna dana od dana primitka odluke Upravnog odbora o promjeni. Ove se promjene objavljuju javnosti na vidljivom mjestu prije nego što se unesu.

(6) Novine i internetske stranice dužne su ovu promjenu objaviti i izvršiti najkasnije u roku od mjesec dana od dana obavijesti o odluci o dopuštenju izmjene. U suprotnom, nastavlja svoju objavu pod istim imenom ili nazivom domene.

(7) Novine i internet stranice s vijestima ne mogu tražiti promjenu naziva ili naziva domene više od dva puta u kalendarskoj godini, osim promjene vlasnika publikacije.

Fakturiranje

ČLANAK 27- (1) Tiskovine i internetske novinske stranice dužne su za službene oglase koje objavljuju izdati račun prema načelima i mjerama navedenim u Cjenikniku službenih priopćenja, a za sve periodične tiskovine prema cijeni koja se obračunava preko tarifnika koje utvrđuje ih za posebne oglase i reklame, nakon odbitka agencijske provizije.

(2) Izdavanje računa protivno navedenim tarifama ili drugim načelima utvrđenim ovom Uredbom, odnosno primjena sankcija prema mjerodavnim zakonima zbog njegovog neizdavanja ne isključuje postupanje u skladu s člankom 195. Zakona. broj 49.

računovodstveni poslovi

ČLANAK 28- (1) Novine i internet stranice s vijestima trebaju urediti svoje računovodstvo na temelju bilance.

obaveza na radnom mjestu

ČLANAK 29- (1) Novine i internetske stranice s vijestima obvezne su nastaviti svoju djelatnost na radnom mjestu posvećenom novinarskoj profesiji.

(2) Na ovom radnom mjestu;

a) radni prostor od najmanje 5 četvornih metara po osobi, razmjerno broju intelektualnih radnika deklariranih u osoblju,

b) Potrebne tehničke tehnike koje će intelektualni radnici koristiti za obavljanje svoje novinarske profesije. svoju opremu biti nađen,

c) da neće obavljati nikakvu drugu profesionalnu djelatnost ili trgovački posao koji je nespojiv s novinarskom profesijom, te da se ujedno neće koristiti kao mjesto stanovanja,

ç) Isticanje natpisa s nazivom novina i internet stranica na vidljivom mjestu,

mora.

DRUGI DIO

Odredbe o novinama koje se odnose na objavu službenih priopćenja

POGLAVLJE 1

Opseg i kategorije

djelokrug

ČLANAK 30- (1) Listovi koji su u karenciji ili koji imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja moraju se pridržavati odredaba ovoga članka zajedno s odredbama prvog dijela.

Lokacije emitiranja

ČLANAK 31- (1) Mjesta izdavanja novina su:

a) 10 / 7 / 2004 S obzirom na odredbe Zakona o metropolitanskoj općini od 5216/6/3 i pod brojem 2008 i Zakona o osnivanju okruga unutar granica metropolitanske općine i izmjenama i dopunama nekih zakona od 5747/12/11 i pod brojem 2012, Metropolitanska općina u četrnaest provincija i u pokrajinama koje su dobile status metropolitanske općine i/ili su granice metropolitanske općine redefinirane u skladu sa Zakonom o uspostavi dvadeset sedam okruga i izmjenama i dopunama određenih zakona i uredbi;

1) Okruzi Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan i Yüreğir, pokrajina Adana,

2) pokrajina Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, pursaklar, okrugi Sincan i Yenimahalle,

3) Antalya provincija Aksu, Döşemealti, Kepez, Kepez ve Kepez županije,

4) Okrug Efeler pokrajine Aydın,

5) Provincija Balikesir šesti rujan i županije Karesi,

6) Okruzi Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi i Yıldırım, pokrajina Bursa,

7) pokrajina Denizli Merkezefendi i okruzi Pamukkale,

8) Diyarbakir pokrajina Baglar, Kayapınar, okrugi Sur i Yenişehir,

9) Okruzi Aziziye, Palandöken i Yakutiye pokrajine Erzurum,

10) Pokrajina Eskisehir Odunpazari i okruga Tepebaşı,

11) Oğuzeli, okrugi Şahinbey i Şehitkamil, pokrajina Gaziantep,

12) Provincija Hatay Antakya i okruzi Defne,

13) otoci provincije Istanbul, Arnavutkoyravan, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Başakşehir, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, ravanEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar i Zeytinburnu županije,

14) İzmir pokrajina Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, četvrti Konak, Narlıdere i Torbalı,

15) Kahramanmaraş pokrajina Dulkadiroğlu i dvanaesti veljače županije,

16) Okruzi Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi i Talas provincije Kayseri,

17) Kocaeli pokrajina Başiskele, Izmit i Kartepe županije,

18) Okruzi Karatay, Meram i Selçuklu u provinciji Konya,

19) Okruzi Battalgazi i Yeşilyurt u provinciji Malatya,

20) Prinčevi provincije Manisa i Yunusemre županije,

21) Mardinska pokrajina Artuklu grad,

22) Sredozemna pokrajina Mersin, AkdenizBik i okruzi Yenişehir,

23) Distrikt Menteşe pokrajine Muğla,

24) Provincija Ordu Altınordu grad,

25) Sakarya provincija Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan i Söğütlü županije,

26) Pokrajina Samsun AtakumJanikMoj prvi korak i četvrti Tekkeköy,

27) pokrajina Tekirdag Sulejmanpaša grad,

28) Pokrajina Trabzon Ortahisar grad,

29) Provincija Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü županije,

30) pokrajina Van silkroadTusba i okruzi Edremit,

il centralno jedino mjesto emitiranja,

b) 3 / 7 / 2005 Adıyaman, koji ima status središnje općine, uzimajući u obzir Općinski zakon br. 5393 od Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat i provincije Zonguldak. jedno središnje mjesto emitiranja,

c) pokrajina Hatay s Dörtyolom, Erzin Payas županije; Okruzi Hassa i Kırıkhan; s Iskenderunom arsuz županije; Kocaeli pokrajina Çayırova, Darica, Dilovasi i okruga Gebze; Pokrajina Muğla s Fethiyeom Seydikemer županije; pokrajina Tekirdag Çerkezköy i Kapaklı četvrti; Okruzi Çorlu i Ergene jedino su mjesto emitiranja,

ç) Svaki distrikt, osim mjesta emitiranja navedenih u podstavcima (a), (b) i (c) ovog stavka, ima zasebno mjesto emitiranja,

kao prihvatljiv.

(2) Postupke i načela u vezi s provedbom ove Uredbe za nove upravne strukture koje se formiraju kao rezultat administrativne diobe i/ili spajanja utvrđuje Upravni odbor.

(3) U slučaju da nema novina koje imaju pravo izdavati u okruzima unutar granica gradske općine u skladu sa zakonima br. 5216, 5747 i 6360, mjesta izdavanja ovih okruga smatraju se među izdanjima mjesta navedena u podstavku (a) prvog stavka za provinciju kojoj su pridružena.

Kategorije

ČLANAK 32- (1) Kategorije novina prema mjestu izdavanja su sljedeće:

Drugi dio

uvjeti

Vrijeme čekanja

ČLANAK 33- (1) Razdoblje čekanja da novine steknu pravo objavljivanja službenih priopćenja je 36 mjeseci.

Kontinuitet u emitiranju

ČLANAK 34- (1) Tiskovine su dužne nesmetano izlaziti, osim u slučaju zakonskih ograničenja.

(2) 32 NCI 1 navedeno u tablici u članku., Novine iz 2., 3., 4. i 5. kategorije izlaze svakodnevno. Međutim, ove novine ne smiju izlaziti jednom tjedno, specifično za dan priopćenja, pod uvjetom da su navedene u izjavi dostavljenoj u skladu s odredbama Zakona br.

(3) Listovi iz 6. kategorije moraju izlaziti u dane navedene u izjavi koju su podnijeli na temelju Zakona br. 5187, najmanje dva dana u tjednu.

(4) Novine koje su zbog štrajka morale obustaviti izlaženje, u roku od 30 dana od završetka štrajka; Osim stvarne prodajne količine, ako se ponovno objave uz ispunjavanje ostalih potrebnih kvalifikacija i dužnosti, njihovo pravo objavljivanja službenih priopćenja se nastavlja.

(5) Novine se ne smiju izdavati pod uvjetom da o tome obavijeste Upravu najmanje 3 radna dana prije ramazana i kurbanskih praznika, au slučaju više sile u roku od 3 radna dana.

Obveza isporuke

ČLANAK 35- (1) Novine, koje predstavljaju osnovu za ispite koji se trebaju provesti kako bi se utvrdilo jesu li kvalifikacije i dužnosti u vezi s različitim člancima ove Uredbe ispunjene pravodobno i potpuno;

a) najmanje 2 od svakog broja, uključujući priloge, koji se smatraju dokumentima, sa ili bez službenih priopćenja i reklama,

b) Stranice ovih izdanja bit će objavljene u formatu datoteke koji odredi Ustanova, putem İLANBIS-a, najkasnije do 09.00:XNUMX sati na dan koji nosi datum,

Mora se poslati u ustanovu.

(2) Tiska koja izlaze u pokrajinskim središtima podružnica čije poslove za potrebe Agencije obavlja druga podružnica Agencije i novine iz podstavaka (c) i (ç) stavka 31. članka 16.00 svoje tiskane primjerke dostavljaju najkasnije drugog radnog dana od dana objave do XNUMX sati dužna dostaviti podružnicama Ustanove do

Impresum i obvezni podaci

ČLANAK 36- (1) Svoju oznaku obavezno staviti u svaki broj novina. U ovom impresumu naziv, datum, broj publikacije, ako je vlasnik publikacije stvarna osoba, ako je pravna osoba, pravna osoba, ako postoji, trgovačko ime i predstavnik pravne osobe, ako postoji, nakladnik, odgovorni voditelj (urednik), vrsta izdanja i mjesto izdavanja, kontakt telefon, korporativna e-mail adresa, adresa Nacionalnog elektroničkog sustava obavješćivanja (UETS) i podaci o tiskari u kojoj je izdana. sređen i tiskan je obavezan.

(2) Novine; U slučaju promjene vlasnika izdanja, predstavnika pravne osobe, nakladnika, ako postoji, odgovornog voditelja (urednika) i mjesta upravljanja, dužna je o tome obavijestiti Ustanovu uz potpis najkasnije prvog radnog dana, a izvršiti potrebne izmjene u oznaci prvog naknadno objavljenog broja.

(3) Površina koju pokriva otisak ne može biti veća od 140 četvornih centimetara.

(4) Novine čije se mjesto uprave i mjesto tiskanja nalaze na istoj adresi mogu ih u svojim oznakama prikazati na jednoj adresi.

Sektorska bilježnice

ČLANAK 37- (1) Podaci koji se odnose na svaki tiskani broj novina, a koji su temelj za pravo objave službenih priopćenja. u İLANBISU potrebno je evidentirati u odgovarajućim knjigama.

(2) Postupke i načela vođenja poslovnih knjiga propisuje Upravni odbor.

(3) Svi podaci obrađuju se svakodnevno, osim iznosa povrata koji mora biti evidentiran u knjigama. Iznosi povrata evidentiraju se najkasnije u roku od 10 dana.

(4) Knjige koje novine moraju voditi i njihov sadržaj su:

a) Knjiga papira: To je knjiga u kojoj se unos papira isporučenog uz fakturu koji će se koristiti u procesima tiskanja novina i izlaz papira korištenog u tiskanju svakog broja bilježe na temelju težine ili jedinicu araka, ovisno o tehnici tiska. Međutim, ova se knjiga ne smije voditi ako je dokumentirano da je papir korišten u procesu tiskanja osigurala gospodarska organizacija koja obavlja tisak sukladno ugovoru.

b) Tiskarska knjiga: To je knjiga u kojoj se bilježe ukupni, čisti i oštećeni tiskovni brojevi, mjesto tiskanja, vrijeme i tehnika svakog broja novina, zajedno s potvrdom o tiskanju ili bilo kojim dokumentima koji mogu biti povratni, od tiskara ili tiskare u kojima se novine tiskaju.

c) Knjiga pretplatnika: To je knjiga u koju se upisuju ime i prezime pretplatnika ako su fizičke osobe, njihova imena, obrtni nazivi, ako postoje, njihove adrese, datum početka i završetka pretplate te datum i broj računa pretplatnika, bez obzira prikuplja li se cijena od datuma početka. Novine koje nemaju pretplatnika ne moraju voditi ovu knjigu.

ç) Knjiga prodaje: To je knjiga koja prikazuje informacije na fakturama o tome koliko je svakog izdanja novina dano trgovcu ili trgovcima koji obavljaju posao distribucije da bi se stavilo na prodaju krajnjim trgovcima, i koliko ih nije prodano nego vraćeno te broj pretplatnika kojima su izdani računi, ako ih ima.

Minimum osoblja

ČLANAK 38- (1) Minimalni broj, raspodjela i dužnosti djelatnika javnog mnijenja, koji su dužni biti zaposlenici novina prema svojim kategorijama, navedeni su u nastavku:

(2) Sukladno ovom članku 1., Listovi 2., 3. i 4. kategorije mogu umjesto dopisnika imati najmanje jednog glavnog urednika.

(3) Središnje novine obvezne su zapošljavati mnijence u broju i na radnim mjestima određenim za I. kategoriju.

Minimalna površina

ČLANAK 39- (1) Minimalne dnevne površine određene za svaki objavljeni broj novina navedene su u nastavku prema njihovim kategorijama:

(2) Pri određivanju opsega izdanog broja novina kao osnova uzimaju se veličina i broj stranica.

(3) U obračunu površine novina;

a) Dijelovi veći od 2,5 centimetra na marginama stranice,

b) sve vrste periodičnih ili neperiodičnih publikacija, priloga ili dijelova istih ili posebnih koncesionara, koje se daju bez naknade ili uz naknadu, uz novine,

uzeti u obzir ne uzima.

(4) Središnje novine obvezne su ispuniti uvjet površine naveden za 1. kategoriju.

Izgled stranica

ČLANAK 40- (1) Novine trebaju paziti na izgled stranice u skladu s tehnološkim razvojem; tekstove, slike, fotografije, grafike i slične tekstove, kao i poduzimanje potrebnih mjera opreza kako bi ovaj sadržaj bio lako čitljiv i razumljiv.

(2) Vijesti, kolumne, članci, komentari, intervjui i drugi pisani tekstovi u sadržaju novina, osim naslova i reflektora, moraju sadržavati najmanje 12, a najviše 14 redaka teksta u svakih pet centimetara, a slova ne smiju biti manja od 8 točaka ni veća od 10 točaka.uporaba je obavezna.

(3) Obvezno je navesti datum, broj stranice i naziv svake stranice novina, vodeći računa o ustaljenoj praksi tiska i osobitostima tiskarske tehnike.

Osnove ispisa

ČLANAK 41- (1) Tisak novina industrija a u skladu s razvojem tehnologije, obvezno je paziti na tehniku ​​tiska kako bi svi napisi, slike, fotografije, grafike, karikature i slično bili lako čitljivi i razumljivi.

(2) Osim uredskog materijala, stolnih ili prijenosnih digitalnih tiskarskih strojeva, računalnih pisača, uređaja za umnožavanje, fotokopirnih strojeva; strojevi za ofsetni/rotacijski, ravni ofsetni tisak ili industrijski digitalni tiskarski strojevi. Međutim, novine koje izlaze na mjestima iz podstavaka 31., 2. i 13. stavka 14. stavka XNUMX. članka XNUMX. obvezno se tiskaju na strojevima za ofsetni tisak u ruti.

(3) Osim u slučaju više sile, proces tiskanja novina ne može se izvršiti prije 19.00 sati dan prije datuma broja koji se tiska, a obvezno je izvršiti dnevni minimalni iznos ostvarene prodaje u istoj tiskari. kuća bez odmora.

(4) Novine moraju o promjeni mjesta tiskanja pismeno obavijestiti Agenciju najkasnije prvog radnog dana.

(5) Stranice svakog broja novina raspoređuju se na mjestu izdavanja, te 15 / 7 / 1950 Mora biti tiskana u tiskarama koje djeluju unutar granica provincije u kojoj je objavljena u skladu s odredbama Zakona o tiskarama od i 5681. Međutim, novine čija površina nije manja od 2,25 četvornih metara također mogu obavljati svoje poslove tiskanja u tiskarama izvan granica pokrajine u kojoj izlaze, u okviru istih načela, pod uvjetom da o tome obavijeste Tijelo u potpisanoj izjavi obrazac unaprijed.

Načela distribucije

ČLANAK 42- (1) Distribucija novina sekundarnim i krajnjim trgovcima na mjestu izdavanja mora se obavljati preko ustanova osnovanih za distribuciju periodičnih publikacija. Zaposlenici, alati i tehnike uspostavljanja distribucije oprema Obavezno je imati sve vrste mogućnosti slične svojim kolegama u smislu fizičkih uvjeta.

(2) Distribucija dilerske prodaje glavnih novina preko institucija navedenih u prvom stavku, najmanje 70% zemlje, uključujući mjesto uprave, u svakoj geografskoj regiji, preko pod-trgovaca povezanih s tim institucijama na potrebna je dokumentacija iz dana u dan i rješavanje ovog problema kod krajnjih trgovaca.

(3) Ako novine u mjestu izdavanja nemaju mjesto za distribuciju iz stavka XNUMX.; Oni su dužni ostvariti svoju prodajnu prodaju putem najmanje dva krajnja prodavača, uzimajući u obzir prodajna mjesta na mjestu emitiranja, i dokumentirati ovo pitanje.

(4) Svaki broj novina je obvezan staviti u prodaju na krajnjim prodajnim mjestima do 09.00:XNUMX sati na dan kada nosi svoj datum.

(5) Novine su obvezne poduzeti potrebne mjere za izvještavanje podataka o prodaji preko krajnjih distributera od strane objekata koji obavljaju djelatnost distribucije.

(6) U slučaju promjene trgovca ili trgovaca koji distribuiraju novine, dužna je najkasnije u roku od 3 radna dana, uz potpis novina, obavijestiti Agenciju.

Minimalna prodajna cijena i provizija

ČLANAK 43- (1) Prodajna cijena, koja mora biti navedena na prvoj stranici broja svakog dana izlaska, ne može biti niža od 1,50 turskih lira u lokalnim i regionalnim novinama, odnosno 2 turske lire u običnim novinama, uključujući porez na dodanu vrijednost .

(2) Provizija koja se plaća trgovcima i popust pretplatnicima ne može biti veći od 40% iznosa upisanog na novinama. Naknada koju treba platiti davateljima usluga pretplatnika uključena je u ovu cijenu.

(3) Cijena pretplate ne može biti manja od iznosa koji se dobije množenjem prodajne cijene utvrđene nakon odbitka eventualnog popusta i razdoblja pretplate.

Preprodavač i pretplatnička prodaja

ČLANAK 44- (1) Minimalni stvarni broj prodaje i povrata te stope koje moraju ostvariti novine na mjestu izdavanja preko trgovaca i putem pretplate navedeni su u nastavku prema njihovim kategorijama:

(2) Obavezno ispunjavanje uvjeta prodaje i povrata navedenih za 1. kategoriju popularnih novina.

(3) Uz iznimku prodaje koja se obavlja više od jednom iz razumnih i prihvatljivih razloga, prodaja kod trgovaca na krajnjoj točki je zapravo i jedna po jedna. jedan po jedan učinjeno je bitno.

(4) Uvjeti koje pretplate moraju ispunjavati da bi bile uključene u stvarni broj prodaja po danu su sljedeći:

a) Pretplate s trajanjem kraćim od 1 mjeseca ne uzimaju se u obzir.

b) svaki broj novina, koji će biti uručen svojim pretplatnicima do 09.00:XNUMX sati na dan kada nosi svoj datum, Tek ili onima koji obavljaju poslove distribucije pretplatnika izdavanjem tovarnih listova na veliko, a te transakcije moraju biti dokumentirane.

c) Broj novina koje imaju račun za pretplatu sastavljen i isporučen svojim pretplatnicima u vrijeme navedeno u podstavku (b) uključen je u stvarnu dnevnu prodaju. Novine su dužne poduzeti potrebne mjere kako bi se utvrdilo nalaze li se primjerci od prodaje obavljene pretplatom u rukama vlasnika pretplatnika.

(5) od prodaje novina putem pretplate;

a) u novinama sa stvarnim iznosom prodaje do 1.000 za svaki objavljeni broj; 1 za svaku fizičku osobu pretplaćenu na svaki broj; najviše 10 za javne ustanove, ustanove, ustanove i podružnice, nevladine organizacije, sindikate i organizacije političkih stranaka; najviše 5 za ostale pravne osobe,

b) u novinama sa stvarnim iznosom prodaje od 1.000 ili više za svaki objavljeni broj; 1 za svaku fizičku osobu pretplaćenu na svaki broj; najviše 20 za javne ustanove, organizacije, ustanove i podružnice, nevladine organizacije, sindikate i organizacije političkih stranaka; najviše 10 za ostale pravne osobe,

tražen Stvarni iznos prodaje može se uključiti u broj pretplatnika.

Traženje pretplatnika

ČLANAK 45- (1) Ustanova može po službenoj dužnosti provjeravati ispunjavanje propisanih obveza u odnosu na pretplatnike.

(2) Kao rezultat bilo kojeg istraživanja koje će provesti Ustanova; Ako se utvrdi da broj pretplatnika padne ispod minimalnog broja stvarnih prodaja ili ostane iznad tog broja, ali 15% ili više pretplatnika zapravo ne nastavi, pravo na izdavanje novina se obustavlja.

(3) Ako se prema stavku XNUMX. ne može utvrditi datum na koji prestaje pravo na objavu, smatra se datum izdavanja računa pretplatnika čiji je datum pretplate najstariji među pretplatnicima koji se smatraju nevažećima. smatra se datumom suspenzije.

TREĆI DIO

Uvjeti pokazatelja i brojke u vezi s kvotom službene objave

Glavni pokazatelji

ČLANAK 46- (1) Broj pokazatelja na temelju mjesečne kvote službenih najava novina;

a) Među glavnim novinama, one koje izlaze dnevno 180, one koje ne izlaze jednom tjedno 1,

b) One koje izlaze dnevno u gradskim središtima 150, one koje ne izlaze jednom tjedno 1,

c) U okruzima 150 je objavljeno svaki dan u tjednu, 6 objavljeno 130 dana, 5 objavljeno 100 dana, 4 objavljeno 80 dana, 3 objavljeno 60 dana, 2 objavljeno 40 dana,

kao To je identificiran.

Dodatni uvjeti indikacije

ČLANAK 47- (1) Kako bi novine imale koristi od dodatnih pokazatelja;

a) Da ima objavljenu službenu objavu najmanje 6 mjeseci,

b) Ispuniti zahtjev dodatnog pokazatelja za najmanje 1 mjesec unazad,

c) Podnošenje zahtjeva Tijelu u potpisanom obrascu, pod uvjetom da jasno navedu članak kojim je u ovoj Uredbi uređena odredba koja podliježe primjeni dodatnog indikatora,

mora.

(2) Datum od kojeg će novine početi koristiti dodatni pokazatelj je datum evidentiranja zahtjeva u evidenciji Ustanove, ako Ustanova utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz prvog stavka.

Dodatni indikator površine osoblja

ČLANAK 48- (1) U svojim kadrovima, razmjerno dužnostima i broju minimalnih intelektualnih radnika koji imaju kvalifikacije navedene u 18. i 19. članku i određene u 38. članku;

a) Imati 2 puta više idejnih radnika u svom osoblju;

1) 3,00/1 novina s površinom od najmanje 3 četvornih metara, koje su široko distribuirane i čije je mjesto izdavanja u Istanbulu,

2) 2,25/1 ostalih novina površine najmanje 3 četvornih metara,

b) među uobičajenim novinama koje zapošljavaju 3 puta više intelektualnih radnika one s površinom od najmanje 3,70 četvornih metara, u omjeru 2/3,

ek primjenjuje se indikator.

Indikator ispisa priloga

ČLANAK 49- (1) Pod uvjetom da u svakoj pokrajini postoji najmanje 5.000 dnevnih novina;

a) 2/1 objavljenih u 6 pokrajine,

b) 3/1 objavljenih u 3 pokrajine,

ek primjenjuje se indikator.

Dodatni indikator distribucije

ČLANAK 50- (1) Djelatnici, alati i tehnika sposobni za obavljanje distribucije periodike oprema i posljednja točka povezana s ovim objektima, predstavljanjem ukupne dnevne minimalne stvarne prodaje, zajedno s mjestom izdavanja, u najmanje jednoj pokrajini u svakoj zemljopisnoj regiji, na dnevnoj osnovi u najmanje 70% zemlji, kroz ustanove koje imaju sve vrste mogućnosti slične svojim kolegama u smislu fizičkih uvjeta. Dodatni pokazatelj u omjeru od 1/3 primjenjuje se na uobičajene novine koje se prodaju kod trgovaca i ovjeravaju ovo izdanje ako se zahtijeva.

Pokazatelj dodatka prodaji

ČLANAK 51- (1) Široki tisak površine najmanje 3,00 četvorna metra i tisak 1. i 2. kategorije;

a) Po stopi od 10.000/3.000 za one koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 1 jedinica i koji ostvaruju najmanje 3 tih prodaja preko distributera,

b) Oni koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 25.000 i koji ostvaruju najmanje 5.000 tih prodaja preko trgovaca, po stopi 1/2,

c) Za one koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 50.000 i koji ostvaruju najmanje 10.000 tih prodaja preko trgovaca, po stopi 1x,

ç) Oni koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 100.000 jedinica i koji ostvaruju najmanje 15.000 tih prodaja preko distributera, po stopi od 1,5 puta,

d) Oni koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 150.000 jedinica i koji ostvaruju najmanje 20.000 tih prodaja preko distributera, po dvostrukoj stopi,

ek primjenjuje se indikator.

(2) 2,25 površine najmanje 3 četvornih metara., Iz lokalnih i regionalnih novina u 4. i 5. kategoriji;

a) Po stopi od 1.000/500 za one koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 1 jedinica i koji ostvaruju najmanje 6 tih prodaja preko distributera,

b) Oni koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 2.500 i koji ostvaruju najmanje 1.000 tih prodaja preko trgovaca, po stopi 1/4,

c) Po stopi od 5.000/2.000 za one koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 1 i koji ostvaruju najmanje 3 tih prodaja preko trgovaca,

ç) Oni koji imaju dnevnu stvarnu prodaju veću od 10.000 i koji ostvaruju najmanje 3.000 tih prodaja preko trgovaca, po stopi od 1/2,

ek primjenjuje se indikator.

TREĆI DIO

Odredbe koje se odnose na stranice s internetskim vijestima koje se odnose na objavljivanje službenih oglasa

POGLAVLJE 1

Opseg i kategorije

djelokrug

ČLANAK 52- (1) Internet stranice s vijestima koje su u razdoblju čekanja ili koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja moraju se pridržavati odredbi ovog odjeljka zajedno s odredbama prvog dijela.

Kategorije

ČLANAK 53- (1) Kategorije internet stranica s vijestima prema njihovoj kvoti su sljedeće:

(2) Kategorije internetskih stranica s vijestima iz djelokruga ovog članka određuju se na temelju granica pokrajina, au ovu kvotu ulaze i kotari.

(3) Opća kategorija; jedan., Bez obzira koja od 2., 3., 4. i 5. kategorije 77 NCI To je mjesto kvote na kojem će se također nalaziti internetske stranice s vijestima s određenim kvalifikacijama za objavljivanje službenih priopćenja navedenih u prvom stavku članka. Internetske stranice s vijestima u Općoj kategoriji također mogu imati koristi od službenih najava u kvotama stvorenim na temelju pokrajinskih granica.

Drugi dio

uvjeti

Vrijeme čekanja

ČLANAK 54- (1) Razdoblje čekanja na objavljivanje službenih oglasa na internet stranicama s vijestima je 24 mjeseca.

(2) Radi stjecanja iznimnog prava na objavu službenog priopćenja, potpisanog 1., Razdoblje čekanja od 2 mjeseci primjenjuje se na internet stranice s vijestima koje ispunjavaju 3 puta minimalni broj osoblja i dnevni minimalni broj sadržaja utvrđenih za 4., 5., 2. ili 4. kategoriju i 6 puta minimalni broj jedinstvenih posjetitelja po danu. Internet stranice s vijestima koje su stekle pravo objavljivanja službenih oglasa u okviru ovog stavka moraju ispunjavati uvjete utvrđene ovim stavkom najmanje 18 mjeseci nakon stjecanja prava na objavu. U suprotnom, prava objavljivanja se zaustavljaju.

(3) Internetske stranice s vijestima koje su pravo na objavu stekle protekom razdoblja čekanja prema stavku XNUMX. ostvaruju i dodatne pokazatelje za koje ispunjavaju uvjete.

Koncesijsko vlasništvo

ČLANAK 55- (1) Koncesionar internetskih stranica s vijestima;

a) ako je fizička osoba, ta osoba je turski državljanin,

b) Ako je pravna osoba, 51% njenog kapitala pripada turskim državljanima, a predstavnici pravne osobe, predsjednik upravnog odbora, potpredsjednik, većina upravnog odbora i generalni direktor , a većinu glasova u tijelima odlučivanja imaju fizičke ili pravne osobe koje su državljani Republike Turske,

to je obavezno.

(2) Prebivalište stvarnih osoba iz stavka XNUMX. mora se nalaziti u Turskoj, a pravne osobe moraju poslovati u Turskoj.

Kontinuitet u emitiranju

ČLANAK 56- (1) Internet stranice s vijestima dužne su nastaviti s emitiranjem bez prekida, osim u slučaju više sile i zakonskih ograničenja.

(2) Internet stranice s vijestima koje su zbog štrajka morale obustaviti objavljivanje, nastavit će objavljivati ​​službene oglase u roku od 30 dana od završetka štrajka, pod uvjetom da nastave s objavljivanjem uz ispunjavanje drugih potrebnih kvalifikacija i obveza, isključujući informacije o prometu posjetitelja Uvjeti.

(3) Posjetitelji i uvjeti sadržaja ne traže se od internetskih stranica s vijestima u dane koji se podudaraju s Ramazanom i Kurbanima, pod uvjetom da obavijeste Nadležno tijelo najmanje 3 radna dana unaprijed.

Obveza čuvanja sadržaja

ČLANAK 57- (1) Internet stranice s vijestima obvezne su dostaviti sadržaj koji čuvaju u skladu s člankom 5187. Zakona br. 10, na zahtjev Tijela, na način koji omogućuje pregled.

(2) Internetske novinske stranice dužne su na zahtjev Ustanove poduzeti potrebne mjere za obavještavanje o sadržaju koji objavljuju i podacima o posjećenosti korisnika njihovim stranicama.

Impresum i kontakt podaci

ČLANAK 58- (1) Na internet stranicama s vijestima obvezan je impresum pod rubrikom priopćenja kojemu korisnici mogu pristupiti izravno s početne stranice. Pod ovim naslovom; Ako je vlasnik izdanja stvarna osoba, ako je pravna osoba, pravna osoba, ako postoji, trgovačko ime i predstavnik pravne osobe, ako postoji, nakladnik, odgovorni voditelj (urednik), mjesto uprave, kontakt telefon, korporativna e-mail adresa, UETS adresa i mjesto Potrebni su podaci o pružatelju.

(2) Internet stranice s vijestima; U slučaju promjene vlasnika izdanja, zastupnika pravne osobe, nakladnika, ako postoji, odgovornog voditelja (urednika) i mjesta upravljanja, o tome je dužna najkasnije prvog radnog dana potpisom obavijestiti Ustanovu i izvršiti potrebne izmjene pod naslovom komunikacije istog dana.

(3) Internetske novinske stranice dužne su o promjeni hosting providera obavijestiti Agenciju uz potpis najkasnije jedan radni dan prije.

Minimum osoblja

ČLANAK 59- (1) Minimalni broj, raspodjela i dužnosti stručnjaka za javno mnijenje koji moraju biti zaposlenici internetskih stranica s vijestima prema njihovim kategorijama navedeni su u nastavku:

Minimalan broj vijesti i sadržaja

ČLANAK 60- (1) Minimalni broj vijesti za objavljivanje na internetskim stranicama s vijestima naveden je u nastavku prema njihovim kategorijama:

(2) Obavezno je uključivanje podataka o datumu i vremenu u vijestima i kolumnama u sadržaju internet stranica s vijestima. Datum i vrijeme kada je sadržaj prvi put ponuđen, kao i informacije o naknadnom ažuriranju, navedeni su na sadržaju koji se neće mijenjati svaki put kada mu se pristupi.

Minimalne informacije o prometu posjetitelja

ČLANAK 61- (1) Podaci o minimalnom dnevnom prometu posjetitelja internetskih stranica s vijestima navedeni su u nastavku prema njihovim kategorijama:

(2) Obvezno je da najmanje 15% broja jedinstvenih posjetitelja, prema kategorijama i pokazateljima, čine izravni posjetitelji.

(3) 1., Prosječno dnevno zadržavanje posjetitelja internet stranica s vijestima 2., 3., 4. i 5. kategorije je najmanje 1 minuta; U Općoj kategoriji obavezno imati najmanje 2 minute.

(4) U informacijama o prometu posjetitelja uzimaju se u obzir domaći izvori. Međutim, 5% onih iz inozemstva uključeno je u izračun podataka o posjećenosti internet stranica s vijestima u Općoj kategoriji.

(5) Internetske stranice s vijestima obvezne su dostaviti informacije o prometu posjetitelja za svaki dan emitiranja putem İLANBIS-a do 17.00:XNUMX sljedećeg dana, na zahtjev Tijela.

(6) Internet stranice s vijestima moraju koristiti mjerni alat koji je odredilo Nadležno tijelo, a koji prikuplja informacije o prometu posjetitelja.

Načela dizajna i kodiranja

ČLANAK 62- (1) Internet stranice s vijestima potrebno je voditi računa o dizajnu i tehnici kodiranja u skladu s tehnološkim razvojem, kako bi sve vrste tekstova, slika, fotografija, grafika, karikatura i slično u svom sadržaju bile razumljive, kao i biti u vezi s tekstovima takvog sadržaja i lako se čitati.nužne mjere opreza.

Ozbiljan prekršaj u prometu posjetitelja

ČLANAK 63- (1) Svako namjerno i prijevarno ponašanje, bilo kojom poznatom metodom ili metodom koja će se razviti u budućnosti, usmjereno na djelomično ili potpuno sprječavanje, ometanje, onesposobljavanje dužnosti ustanove da ravnomjerno distribuira službena priopćenja časopisima s određenim kvalifikacijama i uvjetima , ili nezakonito utjecati na kvote distribucije oglasa, te na informacije o prometu posjetitelja obavljanjem transakcija manipulacija ne može se učiniti.

(2) Internet stranice s vijestima; s cyber napadima drugih manipulacija Dužan je odmah pisanim putem obavijestiti Upravu za informacijske tehnologije i komunikacije o svakoj situaciji koja ostavlja dojam da se događa te poduzeti potrebne tehničke mjere od trenutka nastanka te situacije. Nakon podnošenja zahtjeva, o ovoj situaciji i poduzetim mjerama dužno je bez odgode obavijestiti podružnice Agencije na način koji će im omogućiti poduzimanje mjera u vezi s dužnošću službene objave i distribucije oglasa.

TREĆI DIO

Uvjeti pokazatelja i brojke u vezi s kvotom službene objave

Glavni pokazatelji

ČLANAK 64- (1) Broj pokazatelja na temelju mjesečne službene kvote oglašavanja internetskih stranica s vijestima je 150.

Dodatni uvjeti indikacije

ČLANAK 65- (1) Kako bi internetske stranice s vijestima imale koristi od dodatnih pokazatelja;

a) Da ima objavljenu službenu objavu najmanje 6 mjeseci,

b) Ispuniti zahtjev dodatnog pokazatelja za najmanje 1 mjesec unazad,

c) Podnošenje zahtjeva Tijelu u potpisanom obrascu, pod uvjetom da jasno navedu članak kojim je u ovoj Uredbi uređena odredba koja podliježe primjeni dodatnog indikatora,

mora.

(2) Datum od kojeg će internet stranice s vijestima početi koristiti dodatni pokazatelj je datum podnošenja zahtjeva u evidenciju Ustanove, ako Ustanova utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka XNUMX.

Indikator dopune sastava

ČLANAK 66- (1) S internetskih stranica s vijestima, razmjerno dužnostima i broju minimalnog osoblja intelektualnih radnika koji imaju kvalifikacije navedene u člancima 18. i 19. i utvrđene za njih u članku 59.;

a) 2/1 za one koji imaju 6 puta više idejnih radnika u svom osoblju,

b) 3/1 stope za one koji imaju 4 puta više idejnih radnika u svom osoblju,

ek primjenjuje se indikator.

Dodatni pokazatelj prometa posjetitelja

ČLANAK 67- (1) Minimalan broj stručnjaka za javno mnijenje koji pripadaju svojim kategorijama s internetskih stranica s vijestima;

a) Minimalni broj jedinstvenih posjetitelja, koji zapošljava najmanje dvostruko više;

1) 1,5/1 za one s više od 3 puta,

2) 2/1 za one s više od 2 puta,

b) 3 puta više za one koji zapošljavaju najmanje 3 puta veći broj posjetitelja i čiji je minimalni broj jedinstvenih posjetitelja veći od 1 puta,

ek primjenjuje se indikator.

Dodatni indikator oglasne komunikacije

ČLANAK 68- (1) Priopćenje ustanove na portalu Najmanje 3 različita oglasa od objavljenih oglasa svaki dan; Među društvenim mrežama koje utvrđuje Ustanova, dodatni pokazatelj od 1/6 primjenjuje se na one koje dijele na vlastitim računima koje je odredila Ustanova.

(2) Oni koji žele koristiti dodatnu aplikaciju indikatora navedenu u prvom stavku moraju navesti svoje račune na društvenim mrežama na web stranici na način da posjetitelji mogu lako vidjeti na početnoj stranici.

(3) Ako se po službenoj dužnosti ili po pritužbi utvrdi da internetske stranice koje imaju korist od primjene dodatnog pokazatelja prema stavku 195. krše Odluku Glavne skupštine o načelima etike tiska iz članka 49. Zakona, br. 2 o Organizaciji ustanove za oglašavanje u tisku u sadržaju svojih računa na društvenim mrežama Internetske stranice s vijestima ne smiju koristiti odredbe prvog stavka u razdoblju koje nije dulje od XNUMX mjeseca, odlukom Upravnog odbora .

ČETVRTI DIO

Distribucija i objava službenih oglasa

POGLAVLJE 1

Opća načela

Načelo distribucije i objave službenih priopćenja

ČLANAK 69- (1) Službena priopćenja distribuiraju se novinama i internetskim stranicama s vijestima koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja koje određuje Tijelo, u skladu s postupcima i načelima navedenima u ovoj Uredbi, u skladu sa zakonodavstvom koje obvezuje objavu službenih priopćenja.

(2) Pri distribuciji službenih priopćenja ispunjavaju se zahtjevi sukladno pravnoj osnovi priopćenja.

(3) Službena priopćenja; Osim ako nije drugačije navedeno, objavljuje se u općim izdanjima novina i prikazuje se na internetskim stranicama s vijestima diljem Turske.

(4) Službena priopćenja objavljuju se i putem digitalne ploče Agencije koja se postavlja na početnu stranicu internetskih novinskih stranica i na vidljivom mjestu.

Prikaz, raspored i mjerenje službenih reklama

ČLANAK 70- (1) Novinske ili internet stranice s vijestima ili oglasi na portalu Postupci koji se odnose na organiziranje i mjerenje službenih objava koje se objavljuju moraju se provoditi u skladu s postupcima i načelima utvrđenim u Cjeniku službenih objava.

(2) Prijave suprotne Cjeniku službene objave ne uzimaju se u obzir prilikom izdavanja računa.

(3) Način objavljivanja službenih priopćenja na internetskim stranicama s vijestima, na kojim područjima i način njihova objavljivanja utvrđuje Upravni odbor. Cijena, tip slova, veličina, način mjerenja i drugi tehnički uvjeti ovih oglasa utvrđeni su Cjenikom službenog priopćenja.

Mjesečna kvota službene objave

ČLANAK 71- (1) Mjesečna kvota službenih priopćenja mjera je koja čini temelj stope kojom će se službeni oglasi koji će vjerojatno biti objavljeni unutar jednog mjeseca na nekom mjestu objave ili kvote distribuirati svim novinama ili internetskim stranicama s vijestima. na tom mjestu.

(2) U određivanju mjesečne kvote službenih objava novina; Uzimaju se u obzir čimbenici kao što su površina, broj intelektualnih radnika, broj stvarnih prodaja po danu, način distribucije-prodaje, tehnika tiska i mjesta te broj publikacija u mjesecu.

(3) U određivanju mjesečne službene kvote oglašavanja internetskih stranica s vijestima; Uzimaju se u obzir čimbenici kao što su broj stručnjaka za javno mnijenje, broj sadržaja, broj jedinstvenih posjetitelja, broj pregleda stranice, trajanje boravka na stranici i dijeljenje službenih oglasa na računima društvenih medija.

(4) Kvote službenih priopćenja i tablice raspodjele službenih priopćenja objavljenih između prvog i zadnjeg dana svakog mjeseca stavljaju se na raspolaganje relevantnim novinama ili internetskim stranicama s vijestima, ovisno o mjestu objave ili kvoti, nakon finalizacija transakcija na kraju mjeseca.

Određivanje broja pokazatelja koji će se primijeniti

ČLANAK 72- (1) Glavni brojevi pokazatelja, dodatni uvjeti pokazatelja i stope, kojima se utvrđuje mjesečna kvota službenih objava novina ili internetskih stranica s vijestima, raspoređeni su u drugom i trećem odjeljku prema mjestu izdanja odnosno kvoti.

(2) Ukupan broj pokazatelja koji će se primijeniti; Određuje se kao rezultat množenja broja glavnih pokazatelja s omjerima dodatnih pokazatelja i zbrajanja dobivenog broja s brojem glavnih pokazatelja.

Službena objava koef

ČLANAK 73- (1) Koeficijent službenog oglašavanja dobiva se tako da se količina službenih oglasa objavljenih za mjesec dana na određenom emitiranom ili kvotnom mjestu podijeli s ukupnim brojem pokazatelja koji se odnose na novine ili internetske stranice objavljene na tom mjestu i koje imaju pravo izdati.

Postupak utvrđivanja mjesečne službene kvote

ČLANAK 74- (1) Mjesečna kvota službenog oglašavanja novina ili internet stranica izračunava se množenjem ukupnog broja primijenjenih pokazatelja s koeficijentom službenog oglašavanja koji se izračunava na kraju svakog mjeseca.

kvotni račun

ČLANAK 75- (1) Jednomjesečna kvota službenog oglašavanja novina ili internet stranica izračunava se na 30 dana. Jedna tridesetina ukupnog broja primijenjenih pokazatelja uzima se kao osnova za izračun jednodnevne kvote novina ili internet stranica s vijestima. Međutim, ako je navedeno u izjavi koju su predali u skladu s odredbama Zakona br. 5187, ovaj broj se uzima kao 26 za novine koje ne izlaze jednom tjedno, specifično za te dane.

(2) U slučajevima kada je iz bilo kojeg razloga potrebno službeno priopćenje kraće od mjesec dana, količina službenih priopćenja koja se objavljuje određuje se na temelju dnevne kvote novina ili internetskih stranica s vijestima.

(3) Službeni oglasi objavljeni u novinama ili internetskim stranicama u razdoblju dužem ili kraćem od jednog mjeseca oduzimaju se od njihove kvote u sljedećem mjesecu ili se dodaju njihovoj kvoti.

(4) Tiskovine i internet stranice koje ne objavljuju službene oglase na vrijeme ili ih suzdržavaju od objavljivanja osim ako za to postoji opravdan razlog, ne mogu ostvariti ove iznose u sljedećim mjesecima ako ne objavljuju službene oglase u iznosu mjesečne kvote službenih oglasa. .

Iznimka zahtjeva za kvotu za novine

ČLANAK 76- (1) Za razdoblje od 12 mjeseci unatrag od općih novina koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa;

a) dnevna stvarna prodaja svakog broja preko trgovca nije manja od 25.000, a površina nije manja od 3,00 četvornih metara,

b) zapošljava najmanje 18 puta više intelektualnih radnika u svom kadru, razmjerno minimalnom broju i poslovima utvrđenim za kategoriju 19, čije su kvalifikacije navedene u člancima 38. i 1., a koje su sadržane u članku 2.,

c) Ne dovodeći u pitanje odredbe prvog stavka članka 51., Upravni odbor je ovlašten izdati posebnu službenu kvotu oglasa i distribucijsku tablicu za novine, bez obzira na mjesto izdavanja, ili prekinuti ovu praksu, za novine s više od 50.000 dnevnih prodaja.

(2) Ako je stvarna dnevna prodaja novina uključenih u tablicu koja se izrađuje prema stavku 50.000. manja od XNUMX primjeraka, te novine ulaze u kvotu i distribucijsku tablicu službenog priopćenja prema mjestu izdavanja.

(3) Za uvrštenje u tablicu koja će se izraditi u skladu sa prvim stavkom, novine moraju dostaviti svoje potpisane zahtjeve Agenciji. Ako se kao rezultat revizije ili ispitivanja utvrdi da su uvjeti ispunjeni, te se novine uključuju u dotičnu tablicu od sljedećeg mjeseca.

Obavijesti koje će se objaviti na internetskim stranicama s vijestima u općoj kategoriji

ČLANAK 77- (1) Službene objave koje se objavljuju na internetskim stranicama s vijestima u Općoj kategoriji su sljedeće:

a) 9 / 6 / 1932 Podstavkom 2004. stavka četvrtog članka 114. Ovršnog i stečajnog zakona od i pod brojem 2. i 166. th Priopćenja se objavljuju u okviru drugog stavka članka.

b) 4 / 1 / 1961 Objave u okviru posljednje rečenice podstava (213) prvog stavka članka 104. Zakona o poreznom postupku br. 3 od

c) 8 / 9 / 1983 2886 Zakona o državnom nadmetanju br. 17 od NCI Obavijesti se objavljuju sukladno podstavku (2) prvog stavka čl.

c) 4 / 11 / 1983 Oglasi koji se objavljuju u okviru stavka 2942. članka 10. Zakona o izvlaštenju od XNUMX. godine.

d) 22 / 11 / 2001 Obavijesti u vezi s odsutnošću, poništenjem naslova i slučajevima registracije, nasljednim i nasljednim slučajevima i izvanrednom zastarom u članku 4721. u okviru Turskog građanskog zakonika od i 713.

e) 9 / 6 / 2004 Obavijesti u okviru trećeg stavka članka 5187. Zakona o tisku br. 18 od i br. XNUMX.

f) 5 / 3 / 2020 7223 Zakona o sigurnosti proizvoda i tehničkim propisima br. 16 od th Priopćenja iz okvira osmog stavka čl.

(2) Ovlašćuje se Upravni odbor urediti zasebnu kvotu službenih priopćenja i tablicu raspodjele službenih priopćenja koja će se objavljivati ​​samo na internetskim stranicama vijesti u Općoj kategoriji, neovisno o kvoti napravljenoj prema pokrajinskim granicama mjesta. uprave, ili prekinuti ovu prijavu, bez obzira na mjesto kvote.

DIO PETI

Časopisi za objavljivanje službenih oglasa

POGLAVLJE 1

Opće odredbe

djelokrug

ČLANAK 78- (1) Časopisi koji imaju samo pravo objavljivanja oglasa ili su u razdoblju čekanja za ostvarivanje tog prava moraju se pridržavati odredaba ovoga članka. Osim toga, odredbe prvog dijela primjenjuju se u mjeri u kojoj su relevantne.

sadržaj

ČLANAK 79- (1) U sadržaju časopisa iz djelokruga ovog odjeljka; Ostali članci kao što su vijesti, kolumne, članci, komentari, istraživanja, intervjui, slike, fotografije, grafike, karikature itd. moraju biti postavljeni.

Drugi dio

Uvjeti koji se odnose na novine i časopise

Vrijeme čekanja

ČLANAK 80- (1) Kako bi novine i časopisi stekli pravo objavljivanja službenih oglasa, najmanje u skladu s rokovima izlaženja, počevši od zahtjeva za objavu;

a) 1 od onih koji se objavljuju jednom tjedno ili češće,

b) 15 od onih objavljenih svakih 9 dana,

c) 6 od onih koji se objavljuju mjesečno,

ç) 2 od onih koje se objavljuju svaka 3 mjeseca,

d) 3 od onih koji se objavljuju kvartalno,

broj moraju biti objavljeni.

(2) Publikacija domet Službeni oglasi ne objavljuju se u novinama i časopisima dulje od 3 mjeseca.

Posebno izdanje

ČLANAK 81- (1) Službeni oglas za najviše 2 izvanredna izdanja mogu se dati novinama i časopisima koji objavljuju posebna izdanja u razdoblju čekanja.

Minimum osoblja

ČLANAK 82- (1) Na minimalno radna mjesta idejnog radnika novina i časopisa obvezno je zaposliti najmanje 1 odgovornog voditelja (urednika) i 1 izvjestitelja.

Minimalna površina

ČLANAK 83- (1) Površina novina i časopisa mora iznositi najmanje 1,40 četvornih metara.

Kontinuitet u emitiranju

ČLANAK 84- (1) U izjavi koju daju novine i časopisi u skladu sa Zakonom br. 5187, u razdobljima moraju biti objavljeni.

(2) Listovi i časopisi koji imaju pravo objavljivanja službenih oglasa, a izlaze najmanje jednom mjesečno ili češće, mogu objediniti 1 broja unutar iste godine, ali ne više od 2 puta.

Obveza isporuke

ČLANAK 85- (1) Novine i časopisi, sadržavali oglase ili ne, dužni su podružnicama Agencije dostaviti najmanje 2 broja, uključujući i priloge, a Agenciji stranice tih brojeva u formatu koji odredi Agencija. , putem İLANBIS-a. U protivnom briše se s popisa periodike.

TREĆI DIO

Uvjeti koji se odnose na internet stranice s vijestima

Vrijeme čekanja

ČLANAK 86- (1) Da bi internetske stranice s vijestima dobile pravo na objavu službenih oglasa, razdoblje čekanja na zahtjev za objavu je 30 dana.

Kontinuitet u emitiranju

ČLANAK 87- (1) Internet stranice s vijestima dužne su nastaviti s emitiranjem bez prekida, osim u slučaju više sile i zakonskih ograničenja.

Minimum osoblja

ČLANAK 88- (1) Na minimalnim radnim mjestima javnog mnijenja na internet stranicama obvezno je zaposliti najmanje 1 odgovornog voditelja (urednika) i 1 izvjestitelja.

Minimalni sadržaj

ČLANAK 89- (1) Internet stranice s vijestima dužne su objaviti najmanje 30 sadržaja svaki mjesec.

(2) Obavezno je uključivanje podataka o datumu i vremenu u vijestima i kolumnama u sadržaju internet stranica s vijestima. Na internetskim stranicama s vijestima, datum i vrijeme kada je sadržaj prvi put predstavljen i informacije o sljedećem ažuriranju naznačeni su na sadržaju na način da se ne mijenja svaki put kada mu se pristupi.

Impresum i kontakt podaci

ČLANAK 90- (1) Na internet stranicama s vijestima obvezan je impresum pod rubrikom priopćenja kojemu korisnici mogu pristupiti izravno s početne stranice. Pod ovim naslovom; Ako je vlasnik izdanja stvarna osoba, ako je pravna osoba, pravna osoba, ako postoji, trgovačko ime i predstavnik pravne osobe, ako postoji, nakladnik, odgovorni voditelj (urednik), mjesto uprave, kontakt telefon, korporativna e-mail adresa, UETS adresa i mjesto Potrebni su podaci o pružatelju.

(2) Internet stranice s vijestima; U slučaju promjene vlasnika izdanja, zastupnika pravne osobe, nakladnika, ako postoji, odgovornog voditelja (urednika) i mjesta upravljanja, o tome je dužna najkasnije prvog radnog dana potpisom obavijestiti Ustanovu i izvršiti potrebne izmjene pod naslovom komunikacije istog dana.

Obveza čuvanja sadržaja

ČLANAK 91- (1) Internet stranice s vijestima dužne su dostaviti sadržaj koji čuvaju u skladu s člankom 5187. Zakona br. 10, na zahtjev Tijela, kako bi se omogućio pregled.

ŠESTI DIO

Revizija i izvješća nadzornog odbora

POGLAVLJE 1

Opća načela

Opće odredbe

ČLANAK 92- (1) Novine ili internetske novinske stranice koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa ili koje su podvrgnute razdoblju čekanja za stjecanje tog prava podvrgavaju se inspekcijskom nadzoru najmanje jednom u 2 godine.

(2) Pri određivanju razdoblja od dvije godine iz stavka 2. za novine ili internetske stranice s vijestima za koje postoji karenca, uzima se u obzir posljednji navedeni datum početka karence relevantnih novina ili internetskih stranica.

(3) Privremene kontrole novina i internet stranica koje su u karenciji, na potpisani zahtjev ili neposredno prema potrebi; Pregledi na kraju karence također se vrše na temelju potpisanih zahtjeva novina i internet stranica.

(4) Radi prikupljanja podataka i isprava na temelju kojih će se utvrditi imaju li novine i internetske stranice pravo na objavu službenih priopćenja, je li to pravo povrijeđeno ili je pravo na objavu prestalo, nadzorni odbori uspostavljene, koje imaju zadatak samo utvrditi stanje, ako je potrebno. Kada se smatra potrebnim zbog prigovora na izvješća koja će pripremiti, mogu se uspostaviti nadzorni odbori u koje se imenuju članovi koji nisu sudjelovali u prethodnom odboru.

(5) Novine, časopisi ili internetske stranice s vijestima koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa ili koje su podvrgnute razdoblju čekanja za stjecanje tog prava također se mogu revidirati ako se to smatra potrebnim.

Identifikacija kandidata za članove novinara

ČLANAK 93- (1) Kandidate za novinarske članove nadzornih odbora utvrđuje Upravni odbor u prosincu na vrijeme od 2 godine, između onih koji imaju novinarsku iskaznicu javnog mnijenja, a preporučuje ih glavni direktor.

(2) Kandidati za koje se utvrdi da nisu sposobni za obavljanje dužnosti zamjenjuju se novima imenovanima po istom postupku.

(3) Osobe koje su obnašale dužnost u nadzornim odborima prethodnih godina mogu se ponovno kandidirati za članove. Odlazak u mirovinu intelektualnog radnika ne sprječava ga da bude kandidat za člana nadzornog odbora.

Osnivanje i ovlaštenje nadzornih odbora

ČLANAK 94- (1) Ovlašćuje se Glavna uprava za potrebe osnivanja dovoljnog broja nadzornih odbora, te da ti odbori rade neovisno o vremenu i mjestu.

(2) Nadzorni odbori za nadzor novina ili internet stranica s vijestima i novi nadzorni odbori koji se formiraju u slučaju potrebe sastoje se od 1 službenika Ustanove, 1 predsjednika i 2 člana koje imenuje glavni direktor. Po potrebi u ovo povjerenstvo može biti uključen 1 novinar s novinarskom iskaznicom kao intelektualni radnik.

Dužnosti i ovlasti kontrolnih odbora

ČLANAK 95- (1) Dužnosti nadzornih odbora; Provjerava i utvrđuje ispunjavaju li periodične publikacije koje se odnose na službene objave i oglase pravodobno iu potpunosti obveze i uvjete propisane ovom Uredbom.

(2) Radovi koje su nadzorni odbori ovlašteni obavljati u svrhu iz stavka XNUMX one glavne To je kao što slijedi:

a) Prikupiti podatke o osoblju novina, broju izdanja, popisu distribucije trgovcima, broju prodaja i povrata te, ako ih ima, prodaji ostvarenoj pretplatom, tijekom revizija; pregledati radove i evidenciju tiskare, distribucijskih objekata i podružnica i krajnjih trgovaca povezanih s tim objektima i mjesta gdje se papir prodaje; Za kontrolu sadržaja arhive.

b) internet stranice s vijestima; Pregledati sve vrste informacija i dokumenata o osoblju, pružatelju usluga hostinga, sadržaju koji objavljuju i informacijama o prometu posjetitelja korisnika.

c) Od službenih institucija i organizacija te fizičkih i pravnih osoba pribaviti informacije i dokumente koji su im potrebni u vezi s predmetom nadzora.

ç) Izvršiti sve vrste istraživanja i ispitivanja za obavljanje dužnosti koje su im dodijeljene u skladu s ovom Uredbom, pribaviti sve vrste informacija i dokumenata u vezi s revizijom kada je to potrebno.

troškovi revizije

ČLANAK 96- (1) Postupke i načela isplate dnevnica i putnih naknada članovima nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština.

(2) Dnevnice i putne naknade članova nadzornih odbora koji će biti imenovani u inspekcijama časopisa;

a) U inspekcijama po službenoj dužnosti, Vlast,

b) Relevantne novine ili internet stranice s vijestima u inspekcijama na zahtjev te u privremenim i završnim inspekcijama,

po Plaćeni.

(3) U slučaju prijave i pritužbe, trošak inspekcijskog nadzora snosi osoba koja je prije inspekcijskog nadzora podnijela obavijest i pritužbu.

(4) U slučaju da se pregled ne može izvršiti ili traje dulje od jednog dana krivnjom novina ili internetskih stranica, razliku u trošku snose relevantne novine ili internetske stranice.

(5) U slučajevima kada novine ili internetske stranice s vijestima traže reviziju, Tijelo zahtijeva troškove revizije najkasnije u roku od 5 radnih dana nakon evidentiranja zahtjeva. Nakon što se trošak revizije doznači na bankovni račun u roku od 15 radnih dana navedenih u uputama Agencije, revizija se provodi u roku od 15 radnih dana.

(6) U slučajevima kada troškove revizije plaćaju novine ili internetske stranice s vijestima, s obzirom na to imaju li relevantne novine ili internetske stranice s vijestima pravo na objavu ili je na čekanju, o razdoblju između kraja razdoblje u pisanoj uputi za koju se traži plaćanje i datum na koji je iznos troška plaćen. Primjenjuju se relevantne odredbe ove Uredbe.

Prepreke dužnosti

ČLANAK 97- (1) Članovi novinarskog nadzornog odbora ne mogu sudjelovati u reviziji novina ili internetskih stranica s kojima su povezani.

(2) upravljačka ploča Ako postoji tvrdnja o neprijateljstvu temeljena na dokumentima između njezinih članova i revidirane periodike, Glavna uprava će dati ponovnu reviziju novina ili web stranice s vijestima osnivanjem novog kontrolnog odbora, ako je potrebno, u roku od 10 radnih dana.

(3) Kao rezultat istrage koja će se provesti, pribjegavanje drugim pravnim lijekovima protiv novina ili internetskih stranica s vijestima za koje se utvrdi da tvrdnja o neprijateljstvu nije valjana, neće spriječiti poduzimanje radnji u skladu s člankom 195. Zakon br. 49.

(4) Članovi nadzornog odbora ne mogu biti vlasnici novina ili internet stranica, predstavnici pravnih osoba, ako ih ima, te njihovi bračni drugovi i srodnici po tazbini i tazbini do trećeg stupnja.

Jasnoća u kontrolama i revizijama

ČLANAK 98- (1) Kako bi se omogućile kontrole i inspekcije;

a) Novine; mjesto uprave, zgrade i uslužne prostore u kojima posluju, tiskare u kojima se tiskaju, prodavače od kojih se nabavlja papir koji koriste u procesu tiskanja, trgovce koji obavljaju distribucijsku djelatnost,

b) internet stranice s vijestima; mjesto uprave, zgrade i uslužne prostore u kojima djeluju,

nju odgovoran za čuvanje vremena.

Dostupnost i opskrba dokumentima

ČLANAK 99- (1) Novine; Dužan je čuvati sve vrste dokumenata kao što su otpremnice, računi, ugovori koji se odnose na tiskaru kod koje se tiskaju, prodavače kod kojih se papir kupuje, trgovce koji obavljaju poslove distribucije i osobe vezane uz pretplatničku prodaju, te poduzeti mjere kako bi se osiguralo da su ti dokumenti i informacije o dokumentima dostavljeni.

(2) Uz čuvanje svih vrsta dokumenata, kao što su ugovori i računi, u vezi s pružateljem hostinga internetskih stranica s vijestima, obvezno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo da su ti dokumenti i informacije u vezi s tim dokumentima dostavljeni.

Pregled arhive

ČLANAK 100- (1) Na zahtjev kontrolnih odbora, radi dopuštanja ispita;

a) Novine moraju imati spremne svoje zbirke najmanje posljednje 2 godine i ispisati uzorke za svaku stranicu od 3 posljednja izdanja,

b) internet stranice s vijestima imaju najmanje 2 godine sadržaja,

podnošenje mora.

Kontrole za blokiranje

ČLANAK 101- (1) Novinama ili internetskim stranicama koje onemogućuju inspekcijske nadzore nadzornih odbora obustavlja se pravo objavljivanja. Čak i ako se odluči obnoviti pravo na objavljivanje revizijom na zahtjev relevantnih novina ili internet stranica, neće se primjenjivati ​​postupak naknade za razdoblje u kojem je pravo na objavljivanje suspendirano.

Drugi dio

Izvješća Nadzornog odbora

Izvještaji nadzornog odbora i potpisivanje

ČLANAK 102- (1) Glavna uprava ovlaštena je odrediti obrazac izvješća nadzornog odbora prema svrsi i potrebi revizije.

(2) Svi članovi Povjerenstva moraju biti nazočni toj reviziji i potpisati izvješće. U slučaju odbijanja potpisa, suzdržani član ili članovi dužni su na izvješću staviti napomenu s obrazloženjem razloga odbijanja. U suprotnom, izvješće se smatra nevažećim.

(3) U takvim slučajevima, novi nadzorni odbor koji se formira osim člana/članova relevantnih novina ili internet stranica, zbog čega se gore navedeno izvješće smatra nevaljanim, bit će revidiran najkasnije u roku od 10 radnih dana, i svaki član/članovi kontrolnog odbora koji uzrokuju poništenje izvješća bit će podvrgnut reviziji.Naknada za nadzorni odbor se ne plaća.

(4) U slučaju da neki od članova ima opravdanje ili ne sudjeluje u vijeću na način koji onemogućuje provedbu revizije, član za sudjelovanje u vijeću se propisno određuje između kandidata za člana.

(5) U izvješćima nadzornih odbora u kojima se obrazlažu rezultati nadzora, na temelju dokumenata jasno se navodi ispunjavaju li periodične publikacije kvalifikacije utvrđene u skladu s ovom Uredbom i ispunjavaju li dodijeljene zadaće.

Transakcije i trajanja za izvješća

ČLANAK 103- (1) Nadzorni odbori koje imenuje ravnatelj dužni su najkasnije u roku od 15 radnih dana po obavljenoj reviziji ili revizijama izdati izvješća o zadatku i evidentirati ih u dokumentima Ustanove u prilogu pripremljenog popratnog pisma. od strane predsjedavajućeg.

(2) Rezultati tako dostavljenih izvješća Agenciji dostavljaju se Glavnoj upravi, nakon obavljenih potrebnih ispitivanja, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada su stigli u Upravu za kontrolu.

(3) U slučaju oklijevanja Glavna uprava može zatražiti dodatno izvješće ili odlučiti o stanju ocjenjujući ga prema pitanjima koja će utvrditi. Uprava Glavne uprave dostavlja navedena izvješća Upravi za priopćenje ili Upravi za kontrolu, ovisno o njihovom interesu, najkasnije u roku od 2 radna dana.

(4) Poslovi po izvješćima koje prenosi Glavna uprava završavaju se najkasnije u roku od 15 radnih dana.

(5) Na zahtjev, primjerak izvješća može se dati časopisu koji nadzire Glavna uprava.

Prigovor na izvješća

ČLANAK 104- (1) novinske ili internet stranice s vijestima od strane nadzornih odbora;

a) Njegovo formiranje u smislu postupka,

b) sadržaj izvješća koje priprema,

c) Odluke koje treba donijeti na temelju njihovih izvješća,

protiv Uloženi prigovori rješavaju se po postupku utvrđenom odredbama ove Uredbe o kontrolnim odborima.

Rješavanje prigovora

ČLANAK 105- (1) U prigovorima na sadržaj izvješća nadzornih odbora, Glavna uprava može naložiti drugom nadzornom vijeću da u roku od 20 dana izvrši ponovnu reviziju novina ili internet stranice, u prigovorima na odluke donesene na temelju izvješća nadzornih odbora.

(2) Primjedbe iznesene na odluke donesene na pripremljena izvješća i izvješća o reviziji nadzornih odbora koje je predvidjelo formirati Upravno vijeće ispituje i rješava Upravno vijeće. Upravni odbor na zahtjev saslušava i vlasnika novina ili internet stranice ako smatra potrebnim.

Obavijest nadležnim tijelima

ČLANAK 106- (1) Korupcije koje Glavna uprava Ustanove sazna tijekom obavljanja zadaće prijavljuju nadležnim tijelima.

SEDAM DIO

Odluke o provedbi ove Uredbe

POGLAVLJE 1

Opća načela

Opće odredbe o odlukama

ČLANAK 107- (1) Prema odredbama ove Uredbe; Pravo na objavu ili mjesečnu službenu objavu transakcija kvota utvrđuje se i odlučuje kao rezultat pregleda, istrage i istrage raznih izvješća inspekcijskih ili kontrolnih odbora ili zapisa İLANBIS-a.

(2) Činjenica da se povreda zakona nije mogla unaprijed i na vrijeme otkriti ne isključuje postupanje i sankciju u tom pogledu.

(3) Prijeboj se primjenjuje za službena priopćenja objavljena u novinama ili internetskim stranicama s vijestima prilikom kršenja zakona.

(4) Ako se tijekom provjera iz stavka XNUMX. utvrdi da se kršenje zakona novina ili internetskih stranica nastavlja, pravo relevantne publikacije na objavu službenih priopćenja se suspendira.

(5) Činjenica da je postupak odbitka primijenjen na novine ili internet stranice s vijestima zbog kršenja odredaba zakona ne sprječava primjenu sankcije u skladu s člankom 195. Zakona br. 49.

(6) Primjerak odluka donesenih u vezi s novinama ili internetskim stranicama s vijestima u vezi s kršenjem zakona sukladno ovoj Uredbi, zajedno s dokumentima na kojima se one temelje, dostavlja se Upravnom odboru na postupanje u skladu s člankom 195. Zakona br. 49. Po donošenju odluke Upravnog odbora primjenjuje se sankcija prekida službenih priopćenja i oglasa u određenom roku.

(7) Odredba članka 195. Zakona br. 49. neće se primjenjivati ​​na novine ili internet stranice koje pravodobno obavijeste da su povrijeđene odredbe zakona.

(8) Odluke donesene u skladu s ovom Uredbom šalju se novinama ili internetskoj stranici u roku od 7 radnih dana.

(9) Što se tiče službenih priopćenja, dužnost i ovlast za ispitivanje i odlučivanje o svim vrstama zahtjeva uključujući i treće osobe pripada Glavnoj upravi. U slučaju sukoba, tijelo za rješavanje je Upravni odbor.

(10) Protiv odluka Upravnog odbora mogu se podnijeti prigovori Glavnoj skupštini samo u slučajevima kada je potrebna načelna odluka i to najkasnije u roku od 30 dana. Uloženi prigovori ne odgađaju izvršenje.

Drugi dio

Odluke Glavnog ureda

Sadržaj odluka Glavnog ravnateljstva

ČLANAK 108- (1) u odlukama;

a) Metoda kojom se utvrđuje kršenje ili novi pokazatelji,

b) Odluke na kojima se temelje odluke,

c) Trajanje prekršaja, ako postoji,

ç) Razdoblje kompenzacije ili naknade i iznos, ako postoji,

d) Ako se otkrije, datum na koji se nastavlja pravo na objavu,

e) Kako i pred kojim tijelom ili tijelom se može uložiti žalba na odluku,

mjesto dobiva.

Produženje i završetak karence

ČLANAK 109- (1) U slučaju kršenja nekog od uvjeta koje je odredila Glavna skupština tijekom karence, karenca se produžava za onoliko dana u kojima je povreda nastala.

(2) Datum završetka karence utvrđuje se kao rezultat pregleda obavljenog na temelju potpisanog zahtjeva novina ili internetskih stranica i plaćanja troškova pregleda na kraju karence.

(3) Istekom karence, ako su ispunjeni uvjeti koje je utvrdila Glavna skupština, karenca je završena.

(4) U slučaju da novine ili internetske novinske stranice podnose zahtjev nakon prekoračenja roka od 15 mjeseca određenog za zahtjev za inspekcijski pregled ili ispitivanje prema članku 3., novo razdoblje čekanja utvrđuje se tako da se razdoblju čekanja pribraja proteklo vrijeme.

Suspenzija prava na objavljivanje

ČLANAK 110- (1) U novinama ili internet stranicama kojima je suspendirano pravo na objavljivanje ne daje se službena objava dok se povrede ne otklone i to pravo ponovno ne uspostavi.

(2) Razdoblje u kojem pravo na objavu miruje određuje se kao broj dana od početka povrede koja je uzrokovala suspenziju do prestanka povrede.

Ponovno nastavak prava na objavljivanje

ČLANAK 111- (1) Na temelju potpisanih prijava novina ili internetskih stranica provjerava se da su otklonjene povrede koje su uzrokovale obustavu prava na objavljivanje.

(2) Po potrebi može se osnovati nadzorni odbor u pogledu prava na objavu i odlučiti o provođenju revizije. U tom slučaju novine ili internetska stranica plaća troškove revizije od dana obavijesti o odluci o provođenju revizije. th dužan platiti sukladno čl.

(3) Ako se utvrđenjem po službenoj dužnosti ili ispitivanjem iz stavka XNUMX. ili inspekcijskim nadzorom koji će se provesti prema stavku XNUMX. utvrdi da je povreda koja je uzrokovala mirovanje prava na objavu otklonjena, pravo na objavu se ukida. nastavlja biti na snazi ​​od ovog datuma.

(4) Datum potpisanog zahtjeva iz stavka XNUMX. je datum evidentiranja dopisa sa zahtjevom u evidenciji Ustanove.

Postupci prijeboja i kompenzacije

ČLANAK 112- (1) Oduzima se iznos koji odgovara službenim priopćenjima objavljenim u novinama ili internetskim stranicama za vrijeme kršenja zakona i naknada za službena priopćenja koja imaju prava, ali ih ne mogu objaviti.

(2) Transakcije prijeboja i kompenzacije provode se u sljedećim mjesecima iznad polovice mjesečne kvote službene objave relevantne publikacije na dan donošenja odluke o tim transakcijama, kako bi se spriječila viktimizacija novina i internetskih stranica s vijestima. Međutim, ako iznos odbitka ili naknade premašuje 3 puta mjesečnu kvotu službene objave na datum odluke ove publikacije, odbitak ili kompenzacija se vrši preko cijele kvote službene objave na datum odluke. Osim toga, ako je postupak odbijanja za web stranice s internetskim vijestima u Općoj kategoriji uzrokovan kršenjem uvjeta Opće kategorije, to je u općoj kvoti, inače je u pokrajini. temeljen primjenjuju se u kvoti.

(3) Prakse prijeboja i kompenzacija provode se nakon pravomoćnosti odluka na kojima se temelje.

(4) U slučaju da postoji samo jedna novina ili internetska stranica s vijestima koja ima pravo objavljivanja u publikaciji ili kvotnom mjestu, transakcije u vezi s odbitkom;

a) Objavljivanje službene objave u iznosu odbitka za gradske novine u drugim novinama koje izlaze u središtu grada,

b) U novinama i na internetskim stranicama s vijestima koje se objavljuju u središtu grada službena objava se prekida za vrijeme trajanja prekršaja,

u obliku Primijenjena.

Prestanak prava na objavljivanje

ČLANAK 113- (1) Unutar područja primjene ove Uredbe;

a) Novine ili internetske stranice s vijestima čije se pravo na objavljivanje ne nastavi u roku od 6 mjeseci od dana obavijesti o odluci o suspenziji prava na objavljivanje,

b) novine čije je izlaženje obustavljeno na više od 1 mjeseci u godini dana od strane zakonom ovlaštenih tijela te internetske stranice s vijestima kojima je pristup blokiran,

c) novine koje prekidaju svoje izlaženje duže od 3 dana, jedan za drugim ili s prekidima, u jednoj kalendarskoj godini, osim Ramazanskog i Kurban-bajrama,

ç) Internet stranice s vijestima čijem se sadržaju ne može pristupiti više od 7 dana uzastopno ili s prekidima unutar kalendarske godine, zbog njihove pogreške ili ispravke,

d) dnevne novine vezane uz objavu službenih priopćenja koje ne dostave tiskani primjerak broja 10. Ustanovi unutar kalendarske godine,

e) nednevne novine koje se odnose na objavu službenih priopćenja koje tiskani primjerak broja 5. ne dostave Ustanovi unutar kalendarske godine,

f) novine ili časopisi čiji se tiskani i elektronički primjerci dostavljaju Ustanovi su nerealni i pogrešni ili su brojevi koji ne izađu istog dana objavljeni kasnije,

g) Naziv ili naziv domene 26 th Novine ili internet stranice s vijestima koje ga mijenjaju kršeći postupke i načela u članku,

ğ) novinske ili internet stranice s vijestima koje onemogućuju kontrolu kontrolnih odbora u slučajevima kada čin blokiranja dovodi do pravomoćne osuđujuće presude,

h) Časopisi koji obustave svoje izdavanje ili spajaju 2 broja više puta u istoj kalendarskoj godini ili skupljaju više od jednog broja u jednom broju,

ı) Transakcije obavljene pred Institucijom ili dostavljene izjave i dokumenti 26 / 9 / 2004 Časopisi koji predstavljaju kazneno djelo u skladu s turskim kaznenim zakonom br. 5237 i posebnim kaznenim zakonima,

i) Časopisi koji obavijeste Nadležno tijelo da su se odrekli prava na izdavanje,

j) internet stranice s vijestima u slučaju utvrđivanja kršenja članka 63.

službeno Pravo na objavu oglasa i oglasa prestaje.

Iznimke od prava na objavljivanje sankcija

ČLANAK 114- (1) Prekršaji protiv ustavnog poretka i funkcioniranja ovog poretka u Turskom kaznenom zakonu br. 5237, zbog sadržaja časopisa koji se odnosi na objavljivanje službenih priopćenja ili radnji povlaštenih stvarnih ili pravnih osoba, većina njihovih partnera, odnosno predstavnika pravne osobe, ako postoji, odn 12 / 4 / 1991 U slučaju podizanja kaznenog postupka zbog kaznenih djela iz djelokruga Zakona o borbi protiv terorizma br. 3713 od br. 195, pravo objavljivanja službenih priopćenja i oglasa u razdoblju koje ne prelazi razdoblje navedeno u članku 49. Zakon br. XNUMX raskida Upravni odbor na prijedlog Glavnog ravnateljstva. Poduzimanje radnji u skladu s ovim stavkom ne predstavlja prepreku za ponovnu obradu. Po ishodu pokrenutog spora odlučuje se o ukidanju prava na izradu, isticanje ili objavu službenih priopćenja i oglasa sukladno odredbama ove Uredbe.

(2) U slučaju da se protiv bilo koje od osoba proglašenih djelatnicima intelektualne djelatnosti u okviru kaznenih djela navedenih u stavku 5. podigne kazneni postupak, ta osoba ili osobe dužne su, po pisanoj obavijesti Ustanove, biti uklonjen s minimalnog broja osoblja u roku od XNUMX radnih dana od datuma obavijesti časopisu primatelja pisane obavijesti. U suprotnom, pravo na izdavanje predmetnog časopisa suspendira se u skladu s odredbama ove Uredbe.

Prigovor na odluke Glavnog ravnateljstva

ČLANAK 115- (1) Novine ili internetske novinske stranice, koje su obaviještene o odluci Glavne uprave, mogu podnijeti žalbu Upravnom odboru u roku od 10 radnih dana. Pri obračunu roka kao osnovica se uzima datum primitka prigovora u evidenciju Ustanove.

(2) Ako Upravni odbor ocijeni da je prigovor opravdan, spis se šalje Glavnoj upravi na potrebno postupanje.

(3) Ako se na odluku Glavnog ravnateljstva ne podnese prigovor ili se prigovor ne podnese pravodobno ili Upravni odbor ne prihvati konačni prigovor, odluka postaje konačna.

(4) Novine ili internet stranice dužne su primjedbe na odluke koje su o njima donesene dostaviti Tijelnom tijelu, u posebnim dopisima za svaku odluku Glavne uprave.

(5) Rokovi navedeni u ovom članku počinju teći od prvog radnog dana nakon objave odluke.

POGLAVLJE Osmo

Razne i završne odredbe

Stopa provizije institucije

ČLANAK 116- (1) Provizija koja se primjenjuje na službene objave i oglase te posebne oglase i oglase iznosi 15%.

Posrednička uloga namjesništva

ČLANAK 117- (1) Poslove službenih priopćenja u mjestima koja su odlukom Glavne skupštine isključena iz nadležnosti Vlasti obavljaju guvernerstva primjenom odgovarajućih odredbi ove Uredbe.

Poništeni propis

ČLANAK 118- (1) 5 / 10 / 2016 Službeni priopćenja i oglasi objavljeni u Narodnim novinama od 29848. godine i Uredba o periodici za njihovo objavljivanje stavljeni su izvan snage.

Iznimka odreda

Privremena supstanca 1- 1. 20. ove Uredbe NCI odredbe stavka XNUMX. članka, u pogledu bračnih drugova 1 / 1 / 2023 Ne odnosi se na stručnjake za javno mnijenje koji su obaviješteni Instituciju putem İLANBİS-a prije datuma datuma.

pravo na objavu

Privremena supstanca 2- (1) Ako novine koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja ne ispunjavaju odredbe ove Uredbe, prestaje im pravo objavljivanja.

Prijelazne odredbe

Privremena supstanca 3- (1) Do stupanja na snagu odredbi ove Uredbe nastavlja se primjena odgovarajućih odredbi Uredbe koja je člankom 118. stavljena izvan snage.

Prijelazne odredbe u vezi s internet stranicama novina koje objavljuju službene oglase

Privremena supstanca 4- (1) Internet stranice s vijestima o kojima su Tijelo obavijestile novine koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja prije objave ove Uredbe, 31 / 3 / 2023 Pod uvjetom da ispunjavaju odredbe ove Uredbe u vezi s općim i internetskim stranicama s vijestima, osim uvjeta minimalnog prometa, moći će koristiti službene objave koje će biti objavljene na internetskim stranicama s vijestima nakon 1., u skladu s mjesta iz kvote, bez razdoblja čekanja. Međutim, 30 / 9 / 2023 Pravo na objavu službenih oglasa internetskih stranica s vijestima koje ne ispunjavaju uvjet minimalnog prometa od

(2) Prema odredbi stavka 6., rok od XNUMX mjeseci u pogledu dodatnog pokazatelja ne primjenjuje se na internet stranice s vijestima koje su stekle pravo objavljivanja službenih priopćenja.

(3) Internet stranicama s vijestima koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa iz stavka 2. prestaje pravo objavljivanja službenih oglasa u slučaju prijenosa vlasništva nad emitiranjem i prava na objavu službenih oglasa u roku od XNUMX godine ili u slučaju prijenosa naziva domene. promijenjeno.

(4) Internet stranice s vijestima o kojima su Tijelo obavijestile novine koje imaju pravo objavljivanja službenih priopćenja prije objave ove Uredbe, 31 / 3 / 2023 Pod uvjetom da podnose potpisanu prijavu do datuma službenog oglasa, uvršteni su u rubriku popisa periodike samo za internet stranice na kojima se mogu postaviti službeni oglasi, bez razdoblja čekanja.

Prijelazne odredbe koje se odnose na internet stranice novina koje podliježu razdoblju čekanja za stjecanje prava na objavu službenih oglasa.

Privremena supstanca 5- (1) Internetske stranice s vijestima prijavljene Agenciji prije datuma objave ove Uredbe od strane novina, a koje podliježu razdoblju čekanja za stjecanje prava na objavu službenih priopćenja, moraju se podnijeti uz potpisanu prijavu, u roku od 60 dana od najkasnije od datuma obavijesti o odluci da je novina završila razdoblje čekanja i stekla pravo objavljivanja službenih priopćenja. pod uvjetom da ispunjavaju odredbe ove Uredbe u vezi s internetskim stranicama s vijestima, imat će koristi od službenih priopćenja biti objavljeni na internetskim stranicama s vijestima u skladu s njihovim kvotama bez razdoblja čekanja.

(2) Internet stranicama s vijestima koje imaju pravo objavljivanja službenih oglasa iz stavka 2. prestaje pravo objavljivanja službenih oglasa u slučaju prijenosa vlasništva nad emitiranjem i prava na objavu službenih oglasa u roku od XNUMX godine ili u slučaju prijenosa naziva domene. promijenjeno.

Prijelazne odredbe u vezi s internet stranicama novina i časopisa koji objavljuju službene oglase

Privremena supstanca 6- (1) Internet stranice s vijestima koje pripadaju novinama i časopisima koji imaju pravo objavljivanja službenih oglasa, 31 / 3 / 2023 Pod uvjetom da ispune odredbe ove Uredbe o internetskim stranicama s vijestima koje emitiraju samo službene oglase, pod uvjetom da podnesu potpisanu prijavu do datuma podnošenja prijave, bit će uvršteni u dio popisa časopisa koji dopuštaju samo službeni oglasi nakon 1., bez razdoblja čekanja.

sila

ČLANAK 119- (1) Ova Uredba;

a) Prvi dio prvog dijela, 20, 26, 31, 94, 118, 119 i 120 NCI s privremenim člankom 1., privremenim člankom 3., privremenim člankom 4. i privremenim člankom 6 th na dan objave članka,

b) Članak 29. točka (a) drugi stavak 1 / 7 / 2023 na,

c) Članak 28 1 / 1 / 2024 na,

ç) Ostale odredbe 1 / 4 / 2023 na,

sila Ona ulazi.

izvršni

ČLANAK 120- (1) Odredbe ove Uredbe izvršava ravnatelj Ustanove za oglašavanje u tisku.

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NABAVI I DISTRIBUCIJI SLUŽBENIH OBJAVA I OGLASA U ELEKTRONIČKOM OKRUŽENJU

ČLANAK 1- U članku 12. stavak 1. podstavci (b), (f) i (ğ) Uredbe o elektroničkom primanju i distribuciji službenih priopćenja i oglasa objavljene u Narodnim novinama od 2017., pod rednim brojem 29946, mijenjaju se. kako slijedi.

“b) İLANBİS (Informacijski sustav oglašavanja): informacijski sustav u kojem se službene najave i oglasi elektroničkim putem primaju od oglašivača, njihova distribucija periodičnim publikacijama i postupci u vezi s kvalifikacijama i dužnostima koje periodičnim publikacijama nameće Glavna skupština Ustanova,

“f) Periodične publikacije: novine, časopisi i internet stranice s vijestima vezane uz objavu službenih priopćenja i oglasa,”

“ğ) Uputa za objavu: ILANBIS sučelje na kojem se nalaze informacije o objavi priopćenja i oglasa osim opsega službenih priopćenja te naziv, broj i članak zakona, predsjedničke uredbe i uredbe koja propisuje njihovu objavu, gdje i koliko puta. i prema kojem zakonu će se objavljivati ​​službena priopćenja upućena Agenciji,”

ČLANAK 2- U članku 7. stavku 2. iste Uredbe izraz "u Prilogu-2" zamijenjen je izrazom "u Prilogu-3 i Prilogu-XNUMX", a izraz "s obzirom na njegovu uputu" u "u skladu s njegovom uputom" .

ČLANAK 3- U članku 8. stavku XNUMX. iste Uredbe izraz "utvrđuje Vijeće ministara" zamijenjen je izrazom "utvrđuje odlukom Predsjednik".

ČLANAK 4- Članak 12. stavak XNUMX. i XNUMX. iste Uredbe mijenjaju se kako slijedi.

“(2) Službeni oglasi poslani preko İLANBIS-a moraju biti prikazani u općim izdanjima novina i na internet stranicama s vijestima diljem Turske, osim ako nije drugačije navedeno.

(3) Časopisi moraju na vrijeme objavljivati ​​službena priopćenja. Odgovornost za službene najave i oglase koji nisu objavljeni na vrijeme, kao i službene najave koje nisu objavljene u općim izdanjima ili prikazane u cijeloj Turskoj, pripadaju relevantnom časopisu.

ČLANAK 5- Članak 13. stavak XNUMX. i XNUMX. iste Uredbe mijenjaju se kako slijedi.

(2) Privatni oglasi i oglasi, osim službenih oglasa i oglasa za koje je Agencija nadležna, objavljuju se u novinama, časopisima ili internetskim stranicama s vijestima u popisu periodike na web stranici Agencije, sukladno želji od oglašivača.”

(4) Iako se radi o službenoj objavi, ako oglašivači preferiraju novinsku ili internetsku stranicu, stranicu, rubriku ili mjesto ili traže poseban slog, raspored i grafički prikaz, u važećoj cjenovnici službene objave koju utvrđuje Predsjednik Republike. , Primjenjivat će se Tarife za posebne najave i oglašavanje navedene u trećem stavku, pod uvjetom da nisu ispod navedene cijene stupca-centimetra ili jedinične cijene.”

ČLANAK 6- Izraz „postupci pripreme za tisak i tiskanje“ u trećem stavku članka 14. iste Uredbe zamijenjen je izrazom „tisak ili predizdavački procesi i ti postupci“.

ČLANAK 7- U članku 16. stavku XNUMX. iste Uredbe izraz: »Odlukom predsjednika« mijenja se izraz: »Odlukom Vijeća ministara«, a izraz »Uredba o službenim priopćenjima i oglasima i periodičnim tiskovinama za njihovo emitiranje« mijenja se. izmijenjen u "Pravilnik o službenim objavama i oglasima".

ČLANAK 8- Prilog-1 i Prilog-2 iste Uredbe su izmijenjeni u prilogu i dodan je Prilog-3 iste Uredbe.

ČLANAK 9- Ova Uredba stupa na snagu 1.

ČLANAK 10- Odredbe ovog Pravilnika izvršava ravnatelj Ustanove za oglašavanje u tisku.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o primanju i distribuciji službenih priopćenja i oglasa u elektroničkom okruženju

ČLANAK 1- U članku 12. stavak 1. podstavci (b), (f) i (ğ) Uredbe o elektroničkom primanju i distribuciji službenih priopćenja i oglasa objavljene u Narodnim novinama od 2017., pod rednim brojem 29946, mijenjaju se. kako slijedi.

“b) İLANBİS (Informacijski sustav oglašavanja): informacijski sustav u kojem se službene najave i oglasi elektroničkim putem primaju od oglašivača, njihova distribucija periodičnim publikacijama i postupci u vezi s kvalifikacijama i dužnostima koje periodičnim publikacijama nameće Glavna skupština Ustanova,

“f) Periodične publikacije: novine, časopisi i internet stranice s vijestima vezane uz objavu službenih priopćenja i oglasa,”

“ğ) Uputa za objavu: ILANBIS sučelje na kojem se nalaze informacije o objavi priopćenja i oglasa osim opsega službenih priopćenja te naziv, broj i članak zakona, predsjedničke uredbe i uredbe koja propisuje njihovu objavu, gdje i koliko puta. i prema kojem zakonu će se objavljivati ​​službena priopćenja upućena Agenciji,”

ČLANAK 2- U članku 7. stavku 2. iste Uredbe izraz "u Prilogu-2" zamijenjen je izrazom "u Prilogu-3 i Prilogu-XNUMX", a izraz "s obzirom na njegovu uputu" u "u skladu s njegovom uputom" .

ČLANAK 3- U članku 8. stavku XNUMX. iste Uredbe izraz "utvrđuje Vijeće ministara" zamijenjen je izrazom "utvrđuje odlukom Predsjednik".

ČLANAK 4- Članak 12. stavak XNUMX. i XNUMX. iste Uredbe mijenjaju se kako slijedi.

“(2) Službeni oglasi poslani preko İLANBIS-a moraju biti prikazani u općim izdanjima novina i na internet stranicama s vijestima diljem Turske, osim ako nije drugačije navedeno.

(3) Časopisi moraju na vrijeme objavljivati ​​službena priopćenja. Odgovornost za službene najave i oglase koji nisu objavljeni na vrijeme, kao i službene najave koje nisu objavljene u općim izdanjima ili prikazane u cijeloj Turskoj, pripadaju relevantnom časopisu.

ČLANAK 5- Članak 13. stavak XNUMX. i XNUMX. iste Uredbe mijenjaju se kako slijedi.

(2) Privatni oglasi i oglasi, osim službenih oglasa i oglasa za koje je Agencija nadležna, objavljuju se u novinama, časopisima ili internetskim stranicama s vijestima u popisu periodike na web stranici Agencije, sukladno želji od oglašivača.”

(4) Iako se radi o službenoj objavi, ako oglašivači preferiraju novinsku ili internetsku stranicu, stranicu, rubriku ili mjesto ili traže poseban slog, raspored i grafički prikaz, u važećoj cjenovnici službene objave koju utvrđuje Predsjednik Republike. , Primjenjivat će se Tarife za posebne najave i oglašavanje navedene u trećem stavku, pod uvjetom da nisu ispod navedene cijene stupca-centimetra ili jedinične cijene.”

ČLANAK 6- Izraz „postupci pripreme za tisak i tiskanje“ u trećem stavku članka 14. iste Uredbe zamijenjen je izrazom „tisak ili predizdavački procesi i ti postupci“.

ČLANAK 7- U članku 16. stavku XNUMX. iste Uredbe izraz: »Odlukom predsjednika« mijenja se izraz: »Odlukom Vijeća ministara«, a izraz »Uredba o službenim priopćenjima i oglasima i periodičnim tiskovinama za njihovo emitiranje« mijenja se. izmijenjen u "Pravilnik o službenim objavama i oglasima".

ČLANAK 8- Prilog-1 i Prilog-2 iste Uredbe su izmijenjeni u prilogu i dodan je Prilog-3 iste Uredbe.

ČLANAK 9- Ova Uredba stupa na snagu 1.

ČLANAK 10- Odredbe ovog Pravilnika izvršava ravnatelj Ustanove za oglašavanje u tisku.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Slični oglasi

Budite prvi koji će komentirati

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


*