Izmjena i dopuna Uredbe o sigurnosno kritičnim misijama u željeznici

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sigurnosti u željezničkom prometu Ministarstva prometa, pomorstva i komunikacija stupila je na snagu nakon objave u duplikatu Narodnih novina.

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREĐAJA KRITIČNIH ZADAĆA ZAŠTITE ŽELJEZNICE

ČLANAK 1 - Članak 31 Uredbe o sigurnosti u željezničkom prometu, objavljen u Narodnim novinama od 12 / 2016 / 29935 i označen brojem 1 izmijenjen je kako slijedi.

“ČLANAK 1 - (1) Svrha ove Uredbe je utvrditi postupke i načela vezana uz stručnu osposobljenost osoblja koje obavlja zadaće kritične za sigurnost u željezničkim aktivnostima.” \ T

ČLANAK 2 - Članak 4 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi.

ČLANAK 4 - (1) U provedbi ove Uredbe;
a) ministar znači ministar prometa, pomorstva i komunikacija,
b) Ministarstvo: Ministarstvo prometa, pomorstva i komunikacija,
c) Certifikacija: Aktivnost utvrđivanja i dokumentiranja osoblja u skladu s određenim standardom ili tehničkim propisom od strane neovisne institucije ili organizacije u pisanom obliku,
ç) Okvir izvlačenja: sve vrste lokomotiva, automata i garnitura vlaka koji se kreću s pogonskom snagom koju generira motor,
d) Operator željezničke infrastrukture: Javni pravni subjekti i tvrtke ovlašteni od Ministarstva za upravljanje željezničkom infrastrukturom na siguran način i za stavljanje na raspolaganje željezničkim željezničkim prijevoznicima,
e) Željeznička vozila: sve vrste vozila koja se koriste u prijevozu putnika, tereta ili radova na održavanju i popravku željezničkih ili željezničkih sustava, sa ili bez mogućnosti kretanja vlastitim pokretačkim snagama,
f) Opća uprava za željezničke propise: Služba Ministarstva zadužena za izvođenje radova i transakcija koje Ministarstvo obavlja u okviru ove Uredbe,
g) Centar za osposobljavanje i / ili ispitivanje željeznica: Institucija ili organizacija koju je ovlastilo Ministarstvo, u kojoj se provode osposobljavanja, ispiti i certifikati kako bi se stekla stručna osposobljenost osoblja koje obavlja sigurnosno kritične poslove u željezničkom prijevozu,
:) Željeznički prijevoznik: Javni pravni subjekti i tvrtke ovlašteni od Ministarstva za prijevoz tereta i / ili putnika na nacionalnoj željezničkoj infrastrukturnoj mreži,
h) Sigurnosno kritični zadaci: Dužnosti koje osoblje poduzima na elementima koji mogu imati izravan utjecaj na sigurnost svih operatera u željezničkom prijevozu,
ı) Program obuke: Plan provedbe koji se sastoji od kvalifikacijskih jedinica koje sadrže sadržaj koji se treba sustavno podučavati kako bi se dobio certifikat u području kvalifikacija,
i) Sustav upravljanja sigurnošću: Organizacijska struktura koja će osigurati siguran rad svih operatora, sustavno identificirati mjere za smanjenje opasnosti i nesreća i smanjiti rizike te osigurati da se pravila, upute i procesi kontinuirano prate i revidiraju.
j) Potvrda o osobnoj sigurnosti: Potvrda koju izdaje osoblje koje će obavljati ključne zadatke u pogledu sigurnosti u svim poslovima vezanim za radove na željeznici, te obvezni certifikat koji se daje onima koji su uspješni kao rezultat pregleda koji će se izvršiti ili biti izvršen u skladu s propisima Ministarstva,
k) lokomotiva: vozilo na željezničkom sustavu proizvedeno motorom na njemu, koje se kreće s pogonskom snagom i premješta vozila povezana na prednji ili stražnji dio tog pokreta,
l) VQA: Uprava za strukovno osposobljavanje,
m) Svjedodžba o profesionalnoj kvalifikaciji VQA: potvrda o stručnoj osposobljenosti koju je odobrila VQA, izražavajući znanje, vještine i stručnost pojedinca,
n) Kopija odobrenog certifikata o osobnoj sigurnosti: ovjereni dokument koji izdaje poduzeće u kojem radi, u kojem se sažimaju informacije sadržane u osobnom certifikatu o sigurnosti u običnom tekstu,
o) Automobilska: Vozilo željezničkog sustava koje proizvodi motor na njemu, kreće se s pogonskom snagom, premješta vozila koja se vuku iza i ispred ako je to potrebno i / ili u isto vrijeme dopuštajući prijevoz putnika ili tereta,
ö) Psihotehnička procjena: procjena potrebnih kognitivnih i motoričkih svojstava kroz testove kako bi se pokazala kompetencija pojedinca u određenom poslu, metoda ispitivanja i ocjenjivanja osmišljena kako bi se utvrdilo je li pojedinac prikladan za određeni posao
p) Centar za psihotehničku procjenu: Centar za psihotehničku procjenu ovlašten od Ministarstva i / ili Ministarstva zdravstva,
r) Izvješće odbora za zdravstvo: izvješća odbora izdana od strane punopravnih državnih bolnica i sveučilišnih bolnica u državnom vlasništvu i izvješća odbora koja izdaju drugi pružatelji zdravstvenih usluga u slučaju hitnih bolesti ili operacija,
s) Gradski prijevoznici željezničkog prijevoza: Radi sigurno i / ili transportira podzemnu željeznicu, tramvaj, prigradski i slične željezničke sustave koji se nude kako bi se zadovoljile potrebe prijevoza između centra grada ili provincije urbanizirane pokrajine i okolnih regija koje nisu povezane s nacionalnom željezničkom mrežom. javne pravne osobe i tvrtke,
v) TCDD: Republika Turska Opća uprava za državne željeznice uprave,
t) Republika Turska državna željeznica TCDD Prijevoz Inc. Ravnateljstva prometnog Inc.
u) Vlak: Serija koju prima jedno ili više vozila za vuču i jedno ili više vozila za vuču ili jedno ili više vozila za vuču,
ü) Vozač vlaka: U okviru radnog vremena i radnih propisa utvrđenih zakonom, na siguran, udoban i ekonomičan način, zdravlje i sigurnost zdravlja i sigurnosti na radu, okoliš i standardi i propisi o kvaliteti, radni vlakovi pripremljeni u skladu s uputama, dostava, vožnja, rukovanje i upravljanje kvalificirana tehnička osoba,
v) Set vlaka: Bilo koja vrsta putničkih vlakova koji se sastoje od jednog ili više vozila koji su fiksni ili definirani na unaprijed određen način,
y) Svi operatori: željeznička infrastruktura, željeznički vlak i gradski željeznički prijevoznici,
z) nacionalna željeznička infrastruktura mreže: pokrajinski i okružnim centara i drugi stambeni prostor s lukama u Turskoj granice, zračne luke, organizirane industrijske zone, logistike i teretnih centri, koji povezuje integriranu mrežu željezničke infrastrukture pripada javnosti ili društvu,
aa) Nacionalni standard zanimanja: dokument koji sadrži dužnosti i postupke potrebne za uspješno obavljanje profesije koju je VQA stupila na snagu,
bb) Nacionalna kvalifikacija: Dokument pripremljen na temelju nacionalnih standarda zanimanja ili međunarodnih standarda, odobren od strane Upravnog odbora VQA i korišten u procesima certifikacije i akreditacije obuke,
cc) Lijekovi i stimulansi: svaka tvar koja djeluje u središnjem živčanom sustavu i uzrokuje privremene ili trajne promjene u percepciji, raspoloženju, svijesti i ponašanju promjenom funkcija mozga,
d) Akreditirano certifikacijsko tijelo: akreditirano od akreditacijskih tijela koja su potpisala sporazum o multilateralnom priznavanju s Turskom agencijom za akreditaciju ili Europskom unijom za akreditaciju; Institucije i organizacije koje je ovlastila VQA za obavljanje mjerenja, ocjenjivanja i certificiranja u skladu s nacionalnim kvalifikacijama,
znači. "

ČLANAK 3 - Sljedeći stavak dodan je članku 5 iste Uredbe.
X (10) Izvješće medicinske komisije i izvješće o psihotehničkoj procjeni osoblja koje je odgovorno za sigurnost i koje nisu navedene u ovoj Uredbi podliježu zdravstvenim uvjetima i kriterijima za procjenu psihotehnike utvrđenim u Prilogu 1 i Prilogu 2. ”

ČLANAK 4 - Stavci (d), (e) i (f) prvog stavka članka 6 iste Uredbe izmijenjeni su kako slijedi.
“D) Izvješće o psihotehničkoj procjeni dobiveno od centra za psihotehničku procjenu u skladu s postupcima i načelima u Prilogu-2,”
„E) U slučaju standarda zanimanja i / ili nacionalnih kvalifikacija, koje odobrava VQA i koje su stupile na snagu u vezi s sigurnosno kritičnim zadatkom osim vozača vlaka:
1) Sudjelovao u programu obuke u željezničkom centru za obuku koji pruža znanje, vještine, stavove i ponašanja vezana uz zadatak definiran standardom zanimanja i / ili kvalifikacijom,
2) Biti uspješan na ispitu koji ima teorijske i praktične dijelove u željezničkom ispitnom centru koji mjeri profesionalne kompetencije. ”
“F) U slučaju da ne postoji profesionalni standard i / ili nacionalna stručna kvalifikacija koji je odobren i stupio na snagu od strane VQA:
1) Sudjelovati u programima osposobljavanja koje je uspostavio operater kako bi se zadovoljile kvalifikacije potrebne za posao,
2) Da bi bio uspješan na ispitu koji ima teorijske i praktične dijelove i mjeri kompetencije vezane uz struku koje će se provoditi unutar načela navedenih u članku 15,
3) Da su obučeni o dijelovima sustava upravljanja sigurnošću koje koristi operater. "

ČLANAK 5 - Stavak (g) prvog stavka članka 7 iste Uredbe izmijenjen je i dopunjen kako slijedi te je istom stavku dodan sljedeći stavak.
“G) Datum evaluacije, trajanje i testovi koji se moraju obaviti za zadatke koji zahtijevaju psihotehničku procjenu”
"Ğ) Uređaji i proteze koje se koriste."

ČLANAK 6 - Drugi stavak članka 8 iste Uredbe je ukinut.

ČLANAK 7 - Članak 14 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi naslovom.

„Centar za osposobljavanje i / ili ispitivanje željeznica
ČLANAK 14 - (1) U poslovima vezanim za sigurnosno kritične poslove, ako postoji ovlašteno certifikacijsko tijelo; Osobe koje će obavljati te profesije moraju imati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti VQA.
(2) U slučajevima kada nema ovlaštenog certifikacijskog tijela, Ministarstvo je ovlašteno dokazati stručnost pojedinaca.
(3) U nedostatku akreditiranog certifikacijskog tijela, centar za osposobljavanje i / ili ispitivanje željeznice priprema programe osposobljavanja u skladu s relevantnim standardima i kvalifikacijama u slučaju nacionalnog standarda zanimanja i / ili nacionalne kvalifikacije objavljene u odgovarajućem zanimanju. Zahtijeva ovlaštenje od Ministarstva za provedbu programa osposobljavanja i ispita.
(4) Postupke i načela u vezi s kvalifikacijama željezničkog centra za osposobljavanje i / ili ispitivanje propisuje Ministarstvo. "

ČLANAK 8 - Prvi stavak članka 15 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi.
X (1) U nedostatku nacionalnih standarda zanimanja i / ili nacionalnih kvalifikacija koje je VQA izdao za sigurnosno kritične zadatke, svi operateri moraju to osigurati; Odgovoran je za pružanje ili davanje obuke svom osoblju kako bi se stekle dovoljne i sigurne radne vještine vezane uz zadatak te da bi se polagali ili polagali ispiti iz teorije i prakse.

ČLANAK 9 - Izmijenjen je naslovom privremenog članka 4 iste Uredbe kako slijedi.
- Psihotehničke kontrole

PRIVREMENI ČLANAK 4 - (1) TCDD i TCDD Taşımacılık A.Ş. i drugi željeznički operateri provode psihotehničku procjenu osoblja koje radi u sigurnosno kritičnim zadaćama do odobrenja centara za psihotehničku procjenu u skladu s njihovim postojećim zakonodavstvom.

ČLANAK 10 - Drugi stavak odjeljka pod naslovom kritik Primjeri sigurnosno kritičnih zadaća iz skupine A ”Priloga 1 iste Uredbe mijenja se kako slijedi.
Emniyet Osoblje koje je odgovorno za sigurnost i koje radi na tim zadacima;
Ako postoje periodične obavijesti navedene u objavljenoj nacionalnoj nadležnosti VQA za ta zanimanja, tada se moraju ispuniti zahtjevi VQA. U odsutnosti, 5 prima izvješće zdravstvenog odbora za prvi pregled i periodični zdravstveni pregled do četrdeset pet godina, jednom godišnje za četrdeset i pet pedeset i pet godina, jednom godišnje nakon pedeset i pet godina.

ČLANAK 11 - Izraz „lančana ında u prvom odlomku primjera iznimno važnih sigurnosnih zadataka iz skupine B Ek u Aneksu-1 iste Uredbe promijenjen je u“ lančanica ve, a drugi stavak je izmijenjen i dopunjen kako slijedi, ” X U tim zadacima rade po redu 18 tablice pod nazivom N rade u tim zadacima. Međutim, promijenjen je u.
Emniyet Osoblje koje je odgovorno za sigurnost i koje radi na tim zadacima;
Ako postoje periodične obavijesti navedene u objavljenoj nacionalnoj nadležnosti VQA za ta zanimanja, tada se moraju ispuniti zahtjevi VQA. U odsutnosti, 5 prima izvješće zdravstvenog odbora za prvi pregled i periodični zdravstveni pregled do četrdeset pet godina, jednom godišnje za četrdeset i pet pedeset i pet godina, jednom godišnje nakon pedeset i pet godina.

ČLANAK 12 - Dodatak 2 iste Uredbe izmijenjen je kako slijedi.

ČLANAK 13 - Treće i 3 retke 4 tablice u Prilogu-8 istog Pravilnika izmijenjene su kako slijedi.

Gerçekleştirmek Obavljati sve vrste komunikacija vezanih uz kontrolu kretanja telekomunikacijskih i željezničkih vozila
Vermek Energizirati i odrezati kontaktne linije i signalne sustave "

ČLANAK 14 - Ova Uredba stupa na snagu na dan objave.

ČLANAK 15 - Odredbe ove Uredbe provodi ministar prometa, pomorstva i komunikacija.

Kliknite za Službene novine

Kliknite za privitke

Traži vijesti o željeznicama

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar