Najava natječaja: Privatna sigurnosna služba

Privatna sigurnosna služba
OPĆI DIREKTORAT DRŽAVNIH ŽELJEZNICA TC SIVAS BETONSKI TRAVERS FACTORY DIRECTORATE
Nabava usluga privatne zaštite ponudit će se putem otvorenog natječajnog postupka u skladu s člankom 4734 Zakona o javnoj nabavi pod brojem 19. Detaljne informacije o natječaju su sljedeće:
Registracijski broj: 2012 / 165105
1 uprave
a) Adresa: Autocesta ANKARA 7. km 58190 DANISMENTGAZI CENTER / SIVAS
b) Broj telefona i faksa: 3462270316 - 3462270787
c) E-mail adresa: svsbtf@hotmail.com
ç) Internetska adresa dokumentacije za nadmetanje može se vidjeti na: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-usluga subjekta natječaja
a) Kvaliteta, vrsta i količina:
Detaljne informacije o prirodi, vrsti i količini ponude mogu se naći u administrativnim specifikacijama sadržanim u dokumentaciji za nadmetanje u EKAP-u (Elektronska platforma za javnu nabavu).
b) Mjesto: TCDD Sivas Konferencijska dvorana Uprave za tvornice betona
c) Trajanje: Datum početka 01.01.2013, datum završetka rada 31.12.2013
3- Tender
a) Mjesto: autocesta Ankara 7.km 58190 / Yapı-SİVAS
b) Datum i vrijeme: 04.12.2012 - 14: 00
4. Uvjeti koji se moraju uzeti u natječaj i potrebni dokumenti i kriteriji koji se primjenjuju u ocjenjivanju sposobnosti:
4.1. Uvjeti sudjelovanja na natječaju:
4.1.1. Privredna komora i / ili industrijska komora ili strukovna komora, u skladu sa zakonskim propisima;
4.1.1.1. U slučaju stvarne osobe, dokument koji pokazuje da je registriran u Trgovačkoj komori ili industriji od svoje registrirane trgovačke komore ili relevantne gospodarske komore, u roku od godine od prve objave ili datuma natječaja,
4.1.1.2. U slučaju da je pravna osoba, mora se pribaviti od Gospodarske komore, ako je registrirana, u skladu s odgovarajućim propisima, dokument koji ukazuje da je pravna osoba registrirana u
4.1.1.3. Prijave, dozvole, licence itd. Koje je potrebno poduzeti kako bi se obavio posao koji je predmet ponude i koji su posebno uređeni za to djelo u relevantnom zakonodavstvu dokumenti
N Potvrda o aktivnoj djelatnosti tvrtke za privatno osiguranje preuzeta u okviru Zakona br. 5188 o uslugama privatnog osiguranja
4.1.2. Deklaracija o potpisu ili cirkularni potpis koji pokazuje da je ovlašten dati ponudu;
4.1.2.1. U slučaju stvarne osobe, ovjerena potpisom potpisa,
4.1.2.2. U slučaju pravne osobe u njoj se navodi konačni status pravne osobe, njenih partnera ili njezinih osnivača, te pravne osobe koja je odgovorna za upravljanje. Glasnik registra mora prikazati relevantne listove trgovačkog registra ili bilo koju takvu informaciju kako bi se sve te informacije prikazale u odsutnosti glasila Registra. ovjereni potpis cirkulacije pravne osobnosti s dokumentima,
4.1.3. Pismo ponude određeno u Administrativnoj specifikaciji.
4.1.4. Privremena jamstva definirana u Upravnoj specifikaciji.
4.1.5 Cijeli ili dio posla koji podliježe natječaju ne može se dati podizvođačima.
4.1.6 Ako dokument koji je dostavila pravna osoba da pokaže svoje radno iskustvo pripada njegovom partneru koji ima više od polovice pravne osobe, trgovačkim uredima u trgovinskoj i industrijskoj komori ili ovlaštenom revizoru ili računovođi nakon prvog datuma objave. i dokument koji je u skladu sa standardnim obrascem, uz naznaku da se taj uvjet kontinuirano održava u posljednjih godinu dana od dana izdavanja.
4.2. Dokumenti koji se odnose na ekonomsku i financijsku kvalifikaciju i kriterije koje bi ti dokumenti trebali sadržavati:
Kriterije za ekonomsku i financijsku adekvatnost nije utvrdila Uprava.
4.3. Dokumenti koji se odnose na stručne i tehničke sposobnosti i kriterije koje ti dokumenti moraju nositi:
4.3.1. Dokumenti o radnom iskustvu:
Dokumenti koji ukazuju na radno iskustvo vezano uz rad koji je predmet tendera ili sličnih radova, ne manje od% 40 predložene cijene u posljednjih pet godina,
4.4. Radna mjesta koja se smatraju sličnim radom u ovom natječaju:
4.4.1.
Privatna sigurnosna služba za javni ili privatni sektor.
Najpovoljnija ponuda u ekonomskom smislu određivat će se na temelju cijene.
6. Na natječaju mogu sudjelovati samo domaći ponuditelji.
7. Pregled i kupnja dokumentacije za nadmetanje:
7.1. Dokumentaciju za nadmetanje možete pogledati na adresi Ugovaratelja i može se kupiti u TCDD Sivas Direktoratu Tvornice betonskih pragova Tvrtka Tenderska komisija za adresu 100 TRY (turska lira).
Dokumentaciju za nadmetanje moguće je kupiti i poštom. Oni koji žele dokumentaciju za nadmetanje poštom, poštarina uključena 110 probati (turska lira), naknadu za dokumente tursko javno Bank TR130004200969900013000004 SÝVAS središnje grane Šifra: 699 dužan uplatiti. Oni koji žele kupiti poštansku dokumentaciju za nadmetanje moraju poslati potvrdu o plaćanju za dokumentaciju za nadmetanje i adresu dokumentacije za nadmetanje na koju će se dostaviti dokumentacija za nadmetanje najmanje pet dana prije datuma natječaja. Dokumentacija za nadmetanje bit će poslana na prijavljenu adresu u roku od dva radna dana poštom. U slučaju da je natječajna dokumentacija poslana poštom, naša uprava se ne može smatrati odgovornom za neuspjeh dostave ili kašnjenja pošte, ili za nedostatak dokumenta. Datum kada je dokument poslan poštom smatrat će se datumom kupnje dokumenta.
7.2. Ponuditelji su dužni kupiti natječajnu dokumentaciju ili je preuzeti putem e-potpisa putem EKAP-a.
8. Ponude se mogu dostaviti Uredu Tenderske komisije TCDD Sivas Concrete Sleeper Factory Uredu rukom do datuma i vremena održavanja natječaja ili poslati preporučenom poštom na istu adresu.
9. Ponuditelji dostavljaju svoje ponude na jedinične cijene. S ponuditeljem koji je izvršio ponudu na rezultatu ponude, ugovor o jediničnoj cijeni bit će potpisan iznad ukupne cijene izračunate množenjem količine svake stavke i jediničnih cijena predloženih za te stavke.
Na ovom natječaju natječaj će se dostaviti za cijeli rad.
10. Ponuditelji moraju podnijeti jamčevinu za ponudu u iznosu koji ona odredi da ne bude manja od% 3 ponuđene cijene.
11. Rok valjanosti ponuda je 90 (DOKSAN) kalendarski dan od datuma nadmetanja.
12. Ponuda se ne može podnijeti kao konzorcij.

dokumentacije za nadmetanje
Natječaji koje smo objavili na našim web stranicama su informativni, a naši izvori su službene stranice, dnevne novine, javne ustanove i organizacije.

Traži vijesti o željeznicama

Budite prvi koji će komentirati

Yorumlar